Změna velikosti písma

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:

JAK SPRÁVNĚ TOPIT - brožůra MŽP

 

 

     Jak správně topit.pdf


Publikováno 1. 2. 2022 12:56

Informační letáky MPO k dodavatelům poslední instance

-     ERÚ - informace a manuál pro místní samosprávy.pdf

-     ERÚ - leták - nekontaktní senioři.pdf

-     MPO -Energetika - informace pro zákazníky.pdf

-     Pomoc s úhradou nákladů na bydlení - info.docx

 

 


Publikováno 10. 12. 2021 13:30

SENIOR TAXI

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Poličky a MAS POLIČSKO z.s. se v rámci společného plánování sociálních služeb zaměřili na jednu z potřeb, kterou popsali občané regionu, a to je fungování placené služby „SENIOR TAXI“. Rádi bychom zjistili, zda by byl zájem o tuto službu a pokud ano, jakou cenu považují potencionální uživatelé za přiměřenou. V případě, že by se ukázalo, že je o tuto službu zájem, zahájili bychom jednání se zástupci obcí, ve kterých by byla služba poskytována o možné spoluúčasti na financování a s dopravci, kteří by splňovali podmínky pro přepravu osob se zdravotním postižením.

Dotazníky, prostřednictvím kterých se snažíme zjistit potřebu v území viz. příloha níže nebo jsou k dispozici u některých poskytovatelů sociálních služeb, sester domácí péče a jsou k dispozici i v čekárnách praktických lékařů a na IC v Poličce a Bystrém.

 

  http://www.policka.org/soubor/prilohy/6507           

 

 


Publikováno 15. 11. 2021 19:56

LÉTA S LETÁKY KONČÍ - změnu způsobu oznamování plánovaných odstávek elektřiny

 

V návaznosti na změnu způsobu oznamování plánovaných odstávek elektřiny a informační
kampaň Léta s letáky končí bychom Vás rádi seznámili se změnami.


Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsob informování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba.


Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
Pro municipality, ve snaze podpořit zprostředkování zveřejňování informací Vašim občanům, spouštíme k 15. březnu 2021 dvě novinky:


                           1. Upozornění na plánované odstávky elektřiny budeme nově doručovat do datových schránek namísto stávajícího zasílání

                                e-mailem. Informaci obdržíte zpravidla 20 dnů před odstávkou a neprodleně v případě jejího zrušení. Přílohou datové zprávy 

                                bude nově výčet odstávkou dotčených adres a orientační mapový podklad ve formátu PDF s žádostí o zveřejnění způsobem v

                                místě obvyklým (rozhlas, úřední desky, SMS info kanály apod.). Abychom zajistili kontinuitu oznamování, budeme Vám ještě

                                do 30. dubna 2021 zasílat informace jako dosud e-mailem a pro nově plánované odstávky již i datovou schránkou.


                           2. Zároveň Vám také nabízíme novou možnost vložení tzv. banneru k plánovaným odstávkám elektřiny přímo na internetové stránky

                               Vaší obce či městské části. Návštěvníkům se pak automatizovaně zobrazují aktuální upozornění na nejbližší plánované odstávky

                                elektřiny v katastru Vaší obce. Více informací a návod, jak si o banner požádat, naleznete na www.cezdistribuce.cz/banner.

 

         Leták ČEZ distribuce : ČEZ DISTRIBUCE - LETÁKY.pdf


Publikováno 29. 3. 2021 8:21

Slovo paní starostky k likvidaci odpadních vod.

Vážení spoluobčané.

Opět se vracíme k již dlouho diskutovanému tématu týkajícímu se likvidace odpadních vod v naší obci. V průběhu uplynulých tří měsíců jsme se snažili získat potřebné informace na Krajském úřadu Pardubického kraje, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu Životního prostředí atd. ohledně dotačních programů.

Přesto, že se likvidace odpadních vod pomocí tlakové kanalizace po celou dobu jevila pro naši obec zcela nedostupná, v lednu 2021 se několik zastupitelů vypravilo do obce Vendolí za účelem získání informací o tlakové kanalizaci. Zjistili jsme, že v obci funguje 4 roky a provoz je bezproblémový. Rozpočet na její realizaci činil 93 milionů Kč a z toho obec Vendolí získala dotaci ve výši 87 milionů Kč.

Následně se v první polovině února uskutečnila schůzka za účasti několika zastupitelů a Ing. Oldřicha Rece, se kterým jsme již v minulosti spolupracovali na studiích centrální kanalizace včetně ČOV, za účelem zjištění, zda a jakým způsobem se dají získat finanční prostředky na vybudování tlakové kanalizace. Na základě dostupných informací pravděpodobně odpadne překážka v podobě přepočtu finančních nákladů na jednoho ekvivalentního obyvatele, tedy nemělo by dojít k bodovému znevýhodnění naší obce a tím by se otevřela možnost získat finance z veřejných zdrojů.

Poněkolikáté jsme důkladně zvažovali všechny varianty likvidace odpadních vod. Z jednání vyplynul již známý fakt, že na gravitační kanalizaci nemáme a ani v budoucnu nebudeme mít dostatek finančních prostředků v takové výši, abychom nezadlužili obec na dlouhá léta dopředu.  U domovních ČOV zase bude v některých místech problém se zasakováním přečištěných vod, jak ukázal geologický průzkum, který obec nechala zpracovat v loňském roce. V tuto chvíli se jako nejlepší možnost jeví tlaková kanalizace s vlastní ČOV v místě, jak již byla v minulosti navržena, tedy za křižovatkou směrem na Korouhev.

Za předpokladu získání 85 % finančních prostředků z veřejných zdrojů na náklady realizace, by tato varianta byla pro naši obec ekonomicky únosná. Jednalo by se  o centrální tlakovou kanalizaci s jednotlivými přípojkami a přečerpávacími jímkami s elektrickými čerpadly u každé nemovitosti. Předpoklad je takový, že by jímku s čerpadlem financovala buď obec z rozpočtu nebo občané nemovitostí z vlastních zdrojů (cca 50 000 Kč na jednu domácnost). To by v prvním případě představovalo vyšší částku za stočné, v druhém případě by byla částka snížena. Zastupitelé se kloní k variantě č. 2 z hlediska zodpovědnějšího přístupu jednotlivých občanů k vlastnímu majetku. Přibližný předpoklad vlastní realizace stavby je za 7- 8 let z důvodu vysokých nároků na projektovou dokumentaci, složitého povolování stavby, náročného výběrového řízení na dodavatele stavby a nelehké administrace Žádosti o dotaci. Výhodou tlakové kanalizace oproti gravitační je fakt, že v průběhu realizace stavby nedochází k tak masivní devastaci celé obce výkopovými pracemi, jak můžeme sledovat v okolních obcích, a doba realizace stavby je podstatně kratší.

Na závěr zdůrazňuji, že tlaková kanalizace bude realizována pouze za předpokladu, že získáme dostatečné finanční prostředky z veřejných zdrojů.

V tuto chvíli jsou možné dvě varianty. Odkanalizování obce pomocí tlakové kanalizace s vlastní ČOV nebo pomocí jednotlivých domovních ČOV. Záleží na Vás, kterou cestou se vydáme a jedině na základě vašich názorů budeme schopni se zodpovědně rozhodnout. Z důvodu přísných protiepidemických opatření prozatím volím formu elektronické komunikace.

Případné dotazy a připomínky zasílejte prosím elektronicky na e-mailovou adresu: obec@obecsadek.cz nebo písemně do poštovní schránky obecního úřadu.

Předem děkuji za vaše názory.

                                                                                              Eliška Mešťanová, starostka 


Publikováno 3. 3. 2021 20:47

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SÁDEK - názory občanů

V příloze zveřejňujeme jeden z názoru občanů, týkající se odkanalizování obce. Zastupitelstvo obce si je vědomo a všichni občané by na tom měli být podobně, že se jedná o důležitou záležitost, která nás občany bude provázet desítky let do budoucna, tudíž je nutné k tomuto problému přistupovat zodpovědně a s patřičnou důležitostí. Již dnes je téměř stoprocentně jisté (a toto již bylo i řečeno), že v případě centrální gravitační kanalizace (tak jak je realizováno v sousedních obcích), naše obec vzhledem ke své členitosti a délce v důsledku vysoké finanční náročnosti a pokud nedojde k zásadním změnám v postoji k dotacím  nemá žádnou možnost na tyto prostředky dosáhnout a čerpat je. Bez dotace obec není schopná toto sama realizovat.

Z těchto důvodů řešení  odkanalizování obce směřuje k využití domovních čistíren odpadních vod ať již individuálních, částečně lze i  skupinových a to bez monitoringu a tudíž bez dotace od státu či EÚ, nebo s monitoringem jenž je podmínkou poskytnutí případné dotace. Jelikož je na stole i možnost poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na vlastní instalaci DČOV a následné její provozování vlastníkem, nezříkáme se, ba naopak uvítáme každý názor a poznatek, jak se k tomuto postavit a jak řešit. K tomuto lze v tuto chvíli využít email obce :  obec@obecsadek.cz a rovněž zvažujeme zřízení jakéhosi diskuzního fóra na webových stránkách obce, kde by kdokoliv a kdykoliv mohl vyjádřit svůj názor a poznatky. "Víc hlav víc rozumu". 

Zastupitelstvo obce Sádek

 

Odkanalizování Sádku-1.pdf


Publikováno 12. 11. 2020 13:52

FOTOSOUTĚŽ - SÁDEK a OKOLÍ MÝMA OČIMA

 

 

      

Vzhledem k situaci prodlužujeme uzávěrku fotosoutěže do 30. prosince tohoto roku. Máte tak možnost při svých procházkách přírodou a naší obcí zachytit objektivem krásy podzimu či předvánoční čas. Budeme rádi, když také zapátráte ve svých rodinných fotoarchivech a svojí fotografií např. svého domu či jeho okolí, obohatíte sbírku historických fotografií obce (fotografie do roku 1990). Fotografie zasílejte na: fotosadek@seznam.cz

Děkujeme.

 

                                 fotosoutěž - plakát.jpg


Publikováno 16. 10. 2020 19:02

SÁDECKÉ NOVINKY

Sádecké novinky:

 

Náves se nám pomalu mění.

Díky firmě Swietelský se podařilo dokončit chodník okolo školy a na druhé straně od školy ke křižovatce. Součástí této akce byl zároveň i chodník v Kamenci okolo potoka, osazení nových svodidel, oprava mostu a zábradlí na mostě. Toto máme vše již zdárně za sebou a chodník lze využívat, i když díky rekonstrukci školy, která stále ještě pokračuje trochu omezeně a hlavně  opatrně.

Stejně je tomu tak i s nově instalovaným veřejným osvětlením, které tento chodník lemuje. Zde jsme raději zatím nestavěli jeden sloup se světlem u bočního vstupu do školy, který by při rekonstrukci mohl přijít k úhoně.  Ale i tak zbylé 4 sloupy osvětlení a navíc i osvětlená autobusová čekárna působí příjemně a náves vypadá hezky.  K této akci nám zbývá už jenom maličkost a sice  zaplatit a  potom vše zúřadovat a zažádat o proplacení dotace, kterou máme na tuto akci přiznanou.

 

20201011_155847.jpg     20201011_160106.jpg

 

20201011_160103.jpg    20201011_160148.jpg

 

Svodidla pod Hřívou

Díky splnění slibu náměstka pro dopravu Krajského úřadu Pce pana M. Kortyše, provedla firma Mados instalaci svodidel podél silnice pod Hřívou, kde byl pohyb, ať již vozidel ale především pěších dosti nebezpečný. Akci hradí Pardubický kraj a nám snad svodidla budou sloužit alespoň tak dlouho jako původní nedostatečné zábradlí, ale především bezpečněji.

 

       20201011_154710.jpg        20201011_154655.jpg

 

Veřejné osvětlení horní Sádek

Na konci září nastoupili pracovníci firmy Votroubek energomontáže na výměnu vrchního elektrického  vedení za podzemní a to od trafostanice nad Zlochovi, podél cesty k silnici a dále podél silnice nahoru za cestu k Boštíkovým. Jelikož součástí vrchního vedení bylo i obecní veřejné osvětlení, museli jsme narychlo zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení  a především dohodnout se s  ČEZem a provádějící firmou  o možnosti přiložení našeho vedení do společného výkopu a protlaku pod komunikacemi a asfaltovými plochami, abychom nemuseli poté kopat znovu pouze pro naše osvětlení.  Vše se podařilo, světla i když prozatím ve zkušebním provozu svítí společně s původním osvětlením.  Příští týden budou staré sloupy osvětlení a  sloupy elektrického vedení demontovány a  poté bude osvětlení sloužit všem občanům.

 

Veřejné osvětlení dolní Sádek

Tak jak na horním Sádku, tak i na dolním Sádku bude zřejmě příští rok prováděna výměna starého vrchního vedení za podzemní a to v úseku od Maksiček po Lidmilův Mlýn. Jelikož i zde máme veřejné osvětlení, jednáme a pracujeme na stejném scénáři jako na horním Sádku tak, abychom mimo některé úseky kde není souběh vedení nemuseli kopat sami.

 

ZŠ a MŠ Sádek

Rekonstrukce pokračuje, máme téměř zatepleno, pracuje se na fasádě. Uvnitř se pracuje jednak na omítkách, rozvodech a instalacích, trochu nám váznou z důvodu kovidu obklady. Příští týden musíme z důvodu zvýšeného příkonu pro kuchyň vytvořit novou elektrickou přípojku, byť prozatím krátkodobou.  Tolik zatím vše. Příští týden nás čekají další jednání a schůzky kde se bude jednat o dalším postupu prací a řešení problémů, kterých je stále dost, ale tak už to chodí. Dali jsme se na vojnu, tak bojujeme s jediným cílem zrekonstruovat v termínu školu.


Publikováno 11. 10. 2020 21:23

PUBLICITA KOMPOSTERY

Plakát A3 - Kompostéry pro Oldřiš Sádek a Borovou - Oldris 103.jpg


Publikováno 24. 9. 2020 22:35

SÁDEK - vsakování přečištěných odpadních vod

V průběhu měsíce června 2020 společnost 2G geologická kancelář provedla v naší obci hydrogeologický průzkum, který měl zjistit možnosti vsakování přečištěných odpadních vod z případných domovních čistíren odpadních vod. Za tímto účelem bylo provedeno v katastru obce několik kontrolních vrtů, jež nám měly dát odpověď na to zda je vůbec možné počítat s možností vsakování přečištěných odpadních vod z domovních čistíren na vlastních pozemcích u nemovitostí. Průzkumem bylo zjištěno, že by v případě potřeby tato možnost přicházela v úvahu téměř v celém katastru obce. Upozorňujeme však na skutečnost, že závěry tohoto průzkumu v žádném případě nenahrazují povinnost žadatelů o domovní čistírnu se vsakem přečištěných odpadních vod na vlastní pozemek, zajistit vlastní hydrogeologický posudek, který potvrdí možnost vsakování.

Provedený hydrogeologický průzkum obci slouží jednak ke zjištění výše uvedených závěrů, ale rovněž i jako jeden z nutných dokumentů pro jednání s krajským úřadem  Pardubického kraje o změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací - zde máme uvedenu stále centrální kanalizaci s ČOV na dolním konci Sádku a je třeba provést změnu na realizaci odkanalizování obce domovními čistírnami s vypouštěním přečištěných odpadních vod do toku (potoka) tam kde to lze, popřípadě již zmíněný vsak nebo jiné možnosti.  Tato změna PRVK je s pracovnicemi odboru životního prostředí Pce kraje sice již předběžně projednána, ale i tak je to běh na delší trať. Změny  PRVK se totiž provádějí zpravidla 2x ročně, letošek nestihneme, tudíž další termín je cca I. čtvrtletí 2021. Pro nás a naší obec ale stále platí, že za současného stavu prozatím není jiné řešení než domovní čistírny, a tak  stále pokračujeme s prací na realizaci tohoto záměru i bez provedené změny PRVK.  Další jednání s odborníky v oblasti odkanalizování obce proběhne ve středu 23.09.2020

 

Příloha : Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu a posudek o možnosti vsakování přečištěných odpadních vod

                    Sádek HG-1-1.pdf

     


Publikováno 17. 9. 2020 22:05


 

 

Počasí

Sobota Oblačno až zataženo s občasným deštěm 20/18 °C
Neděle Zataženo 23/17 °C
Pondělí Oblačno až zataženo s občasným deštěm 19/16 °C
Úterý Zataženo 21/14 °C