Změna velikosti písma

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Svoz odpadků rok 2020

Datum konání: 31. 12. 2020

C_Zaloha_2017_12_25_NB_Asus_Profil_Documents_OBEC_ODPADY_2020_Sádek svoz odpadu.jpg


Publikováno 23. 12. 2019 12:03

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SÁDEK - názory občanů

V příloze zveřejňujeme jeden z názoru občanů, týkající se odkanalizování obce. Zastupitelstvo obce si je vědomo a všichni občané by na tom měli být podobně, že se jedná o důležitou záležitost, která nás občany bude provázet desítky let do budoucna, tudíž je nutné k tomuto problému přistupovat zodpovědně a s patřičnou důležitostí. Již dnes je téměř stoprocentně jisté (a toto již bylo i řečeno), že v případě centrální gravitační kanalizace (tak jak je realizováno v sousedních obcích), naše obec vzhledem ke své členitosti a délce v důsledku vysoké finanční náročnosti a pokud nedojde k zásadním změnám v postoji k dotacím  nemá žádnou možnost na tyto prostředky dosáhnout a čerpat je. Bez dotace obec není schopná toto sama realizovat.

Z těchto důvodů řešení  odkanalizování obce směřuje k využití domovních čistíren odpadních vod ať již individuálních, částečně lze i  skupinových a to bez monitoringu a tudíž bez dotace od státu či EÚ, nebo s monitoringem jenž je podmínkou poskytnutí případné dotace. Jelikož je na stole i možnost poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na vlastní instalaci DČOV a následné její provozování vlastníkem, nezříkáme se, ba naopak uvítáme každý názor a poznatek, jak se k tomuto postavit a jak řešit. K tomuto lze v tuto chvíli využít email obce :  obec@obecsadek.cz a rovněž zvažujeme zřízení jakéhosi diskuzního fóra na webových stránkách obce, kde by kdokoliv a kdykoliv mohl vyjádřit svůj názor a poznatky. "Víc hlav víc rozumu". 

Zastupitelstvo obce Sádek

 

Odkanalizování Sádku-1.pdf


Publikováno 12. 11. 2020 13:52

ÚŘEDNÍ HODINY od 05.11. do 11.11.2020

 Z důvodů pracovních neschopností se ruší úřední hodiny v době 05.11. 2020 - 11.11.2020.

V nutných případech volejte 731615236. 


Publikováno 5. 11. 2020 7:19

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji od 19. 10. 2020

 

Na žádost dopravců Rada Pardubického kraje rozhodla o omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji v období od 19. října do 1. listopadu 2020. Upravený jízdní řád pro tratě 024, 025 a tabulku s redukcí dopravy na ostatních tratích naleznete v příloze. Termín ukončení redukce železniční dopravy v Pardubickém kraji může být změněn v závislosti na zavádění případných dalších opatřeních v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19.

 

Změny k 19. 10. 2020 České dráhy.pdf

 

Leo_Express_JR_COVID od 19. 10..pdf

 

 

 


Publikováno 19. 10. 2020 8:44

FOTOSOUTĚŽ - SÁDEK a OKOLÍ MÝMA OČIMA

 

 

      

Vzhledem k situaci prodlužujeme uzávěrku fotosoutěže do 30. prosince tohoto roku. Máte tak možnost při svých procházkách přírodou a naší obcí zachytit objektivem krásy podzimu či předvánoční čas. Budeme rádi, když také zapátráte ve svých rodinných fotoarchivech a svojí fotografií např. svého domu či jeho okolí, obohatíte sbírku historických fotografií obce (fotografie do roku 1990). Fotografie zasílejte na: fotosadek@seznam.cz

Děkujeme.

 

                                 fotosoutěž - plakát.jpg


Publikováno 16. 10. 2020 19:02

SÁDECKÉ NOVINKY

Sádecké novinky:

 

Náves se nám pomalu mění.

Díky firmě Swietelský se podařilo dokončit chodník okolo školy a na druhé straně od školy ke křižovatce. Součástí této akce byl zároveň i chodník v Kamenci okolo potoka, osazení nových svodidel, oprava mostu a zábradlí na mostě. Toto máme vše již zdárně za sebou a chodník lze využívat, i když díky rekonstrukci školy, která stále ještě pokračuje trochu omezeně a hlavně  opatrně.

Stejně je tomu tak i s nově instalovaným veřejným osvětlením, které tento chodník lemuje. Zde jsme raději zatím nestavěli jeden sloup se světlem u bočního vstupu do školy, který by při rekonstrukci mohl přijít k úhoně.  Ale i tak zbylé 4 sloupy osvětlení a navíc i osvětlená autobusová čekárna působí příjemně a náves vypadá hezky.  K této akci nám zbývá už jenom maličkost a sice  zaplatit a  potom vše zúřadovat a zažádat o proplacení dotace, kterou máme na tuto akci přiznanou.

 

20201011_155847.jpg     20201011_160106.jpg

 

20201011_160103.jpg    20201011_160148.jpg

 

Svodidla pod Hřívou

Díky splnění slibu náměstka pro dopravu Krajského úřadu Pce pana M. Kortyše, provedla firma Mados instalaci svodidel podél silnice pod Hřívou, kde byl pohyb, ať již vozidel ale především pěších dosti nebezpečný. Akci hradí Pardubický kraj a nám snad svodidla budou sloužit alespoň tak dlouho jako původní nedostatečné zábradlí, ale především bezpečněji.

 

       20201011_154710.jpg        20201011_154655.jpg

 

Veřejné osvětlení horní Sádek

Na konci září nastoupili pracovníci firmy Votroubek energomontáže na výměnu vrchního elektrického  vedení za podzemní a to od trafostanice nad Zlochovi, podél cesty k silnici a dále podél silnice nahoru za cestu k Boštíkovým. Jelikož součástí vrchního vedení bylo i obecní veřejné osvětlení, museli jsme narychlo zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení  a především dohodnout se s  ČEZem a provádějící firmou  o možnosti přiložení našeho vedení do společného výkopu a protlaku pod komunikacemi a asfaltovými plochami, abychom nemuseli poté kopat znovu pouze pro naše osvětlení.  Vše se podařilo, světla i když prozatím ve zkušebním provozu svítí společně s původním osvětlením.  Příští týden budou staré sloupy osvětlení a  sloupy elektrického vedení demontovány a  poté bude osvětlení sloužit všem občanům.

 

Veřejné osvětlení dolní Sádek

Tak jak na horním Sádku, tak i na dolním Sádku bude zřejmě příští rok prováděna výměna starého vrchního vedení za podzemní a to v úseku od Maksiček po Lidmilův Mlýn. Jelikož i zde máme veřejné osvětlení, jednáme a pracujeme na stejném scénáři jako na horním Sádku tak, abychom mimo některé úseky kde není souběh vedení nemuseli kopat sami.

 

ZŠ a MŠ Sádek

Rekonstrukce pokračuje, máme téměř zatepleno, pracuje se na fasádě. Uvnitř se pracuje jednak na omítkách, rozvodech a instalacích, trochu nám váznou z důvodu kovidu obklady. Příští týden musíme z důvodu zvýšeného příkonu pro kuchyň vytvořit novou elektrickou přípojku, byť prozatím krátkodobou.  Tolik zatím vše. Příští týden nás čekají další jednání a schůzky kde se bude jednat o dalším postupu prací a řešení problémů, kterých je stále dost, ale tak už to chodí. Dali jsme se na vojnu, tak bojujeme s jediným cílem zrekonstruovat v termínu školu.


Publikováno 11. 10. 2020 21:23

PUBLICITA KOMPOSTERY

Plakát A3 - Kompostéry pro Oldřiš Sádek a Borovou - Oldris 103.jpg


Publikováno 24. 9. 2020 22:35

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

UPOZORNĚNÍ  k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů. 
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016.
Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |


Publikováno 21. 9. 2020 9:41

SÁDEK - vsakování přečištěných odpadních vod

V průběhu měsíce června 2020 společnost 2G geologická kancelář provedla v naší obci hydrogeologický průzkum, který měl zjistit možnosti vsakování přečištěných odpadních vod z případných domovních čistíren odpadních vod. Za tímto účelem bylo provedeno v katastru obce několik kontrolních vrtů, jež nám měly dát odpověď na to zda je vůbec možné počítat s možností vsakování přečištěných odpadních vod z domovních čistíren na vlastních pozemcích u nemovitostí. Průzkumem bylo zjištěno, že by v případě potřeby tato možnost přicházela v úvahu téměř v celém katastru obce. Upozorňujeme však na skutečnost, že závěry tohoto průzkumu v žádném případě nenahrazují povinnost žadatelů o domovní čistírnu se vsakem přečištěných odpadních vod na vlastní pozemek, zajistit vlastní hydrogeologický posudek, který potvrdí možnost vsakování.

Provedený hydrogeologický průzkum obci slouží jednak ke zjištění výše uvedených závěrů, ale rovněž i jako jeden z nutných dokumentů pro jednání s krajským úřadem  Pardubického kraje o změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací - zde máme uvedenu stále centrální kanalizaci s ČOV na dolním konci Sádku a je třeba provést změnu na realizaci odkanalizování obce domovními čistírnami s vypouštěním přečištěných odpadních vod do toku (potoka) tam kde to lze, popřípadě již zmíněný vsak nebo jiné možnosti.  Tato změna PRVK je s pracovnicemi odboru životního prostředí Pce kraje sice již předběžně projednána, ale i tak je to běh na delší trať. Změny  PRVK se totiž provádějí zpravidla 2x ročně, letošek nestihneme, tudíž další termín je cca I. čtvrtletí 2021. Pro nás a naší obec ale stále platí, že za současného stavu prozatím není jiné řešení než domovní čistírny, a tak  stále pokračujeme s prací na realizaci tohoto záměru i bez provedené změny PRVK.  Další jednání s odborníky v oblasti odkanalizování obce proběhne ve středu 23.09.2020

 

Příloha : Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu a posudek o možnosti vsakování přečištěných odpadních vod

                    Sádek HG-1-1.pdf

     


Publikováno 17. 9. 2020 22:05

Aktuální informace ze školy a školky.

Po měsíci a kousek práce na rekonstrukci školy oznamujeme:

 

-          - 90 %  původního nehodícího se zdiva uvolnilo prostor pro nové příčky okna, dveře a místnosti

-         -  Nové příčky jsou vystavěny a připraveny pro další stavební práce, započato s omítkami pod obklady

-          - Podkladní betony v kuchyni a jejím příslušenství včetně ventilačních kanálů vytvořeny

-          - Původní dvůr rozbourán, vystavěna venkovní zeď do 1 NP,  osazeny ocelové nosníky pro konstrukci stropu

-          - Vyřešena změna v umístění kotelny - navržené umístění v půdním prostoru se ukázalo jako nepříliš vhodné a proto se kotelna po menších úpravách

          rozvržení sociálního zařízení vrátila do přízemí

-          - S ohledem na stav stávajících rozvodů topení, kdy bylo sice uvažováno o jejich ponechání  a propojení s novými rozvody jsme nakonec rozhodli o

          kompletní celkové výměně rozvodů.  Sice utratíme o trochu více penízků, ale alespoň se nedočkáme případných poškození, havárií starých

          rozvodů a zmizí nevzhledné trubky po celé škole.

-          - Zahajuje se elektroinstalace a  instalace vnitřní kanalizace, rozvodů vody a poté i topení.

 

Dle našeho mínění se zaměstnanci stavební firmy Haněl k naší spokojenosti snaží a práce vcelku v pohodě pokračují. Přesto uvidíme, jak se všichni popereme s termínem dokončení, který je stanoven na polovinu listopadu. Za nás všechny zúčastněné pro to uděláme maximum, ale bude to ještě kruté. :-)   (s tím jsme ale už od začátku kdy jsme do toho šli tak trochu počítali).

 

 

Prázdniny skončily, školu jsme rozbourali a co se školáky a dětmi ve školce. Jak jsme se dohodli, tak jsme udělali. Všichni zaměstnanci školy a školky přiložili ruce k dílu a s vervou se postarali o vystěhování prostor, připravili vše potřebné pro stěhování a nakonec i provedli přestěhování a přípravu náhradních prostor pro školu a školku.  Děti tak 1.9. mohli nastoupit do školy, která nově sídlí v knihovně, klubovně a sále obecního domu v Sádku, kde se i vaří obědy.  Mateřinka má azyl na obecním úřadu v Kamenci, kde je o dětičky rovněž dobře postaráno.  Prozatím se zdá, že vše funguje vcelku v pohodě, tak doufejme že to tak vydrží až do konce a navrácení se do nově zrekonstruované školy a školky klapne tak jak je naplánováno.

 

Pár fotek ať si uděláte obrázek :

 

Vestibul a chodby 

Vestibul    

 

    

 

Nově budovaná kuchyň a jídelna

 

  

 

      

 

No a takto to vypadá v provizorních třídách náhradní školy

 

Sál                                                                                                                        Klubovna

   

 

Knihovna

500

 

a mateřinka na OÚ v Kamenci

   

 

 


Publikováno 7. 9. 2020 9:40


 

 

Počasí

Pondělí Jasno 8/2 °C
Úterý Zataženo 4/-1 °C
Středa Oblačno 3/0 °C
Čtvrtek Polojasno 6/0 °C