Změna velikosti písma

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3

Svoz odpadků rok 2020

Datum konání: 31. 12. 2020

C_Zaloha_2017_12_25_NB_Asus_Profil_Documents_OBEC_ODPADY_2020_Sádek svoz odpadu.jpg


Publikováno 23. 12. 2019 12:03

PUBLICITA KOMPOSTERY

Plakát A3 - Kompostéry pro Oldřiš Sádek a Borovou - Oldris 103.jpg


Publikováno 24. 9. 2020 22:35

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

UPOZORNĚNÍ  k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů. 
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016.
Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |


Publikováno 21. 9. 2020 9:41

SÁDEK - vsakování přečištěných odpadních vod

V průběhu měsíce června 2020 společnost 2G geologická kancelář provedla v naší obci hydrogeologický průzkum, který měl zjistit možnosti vsakování přečištěných odpadních vod z případných domovních čistíren odpadních vod. Za tímto účelem bylo provedeno v katastru obce několik kontrolních vrtů, jež nám měly dát odpověď na to zda je vůbec možné počítat s možností vsakování přečištěných odpadních vod z domovních čistíren na vlastních pozemcích u nemovitostí. Průzkumem bylo zjištěno, že by v případě potřeby tato možnost přicházela v úvahu téměř v celém katastru obce. Upozorňujeme však na skutečnost, že závěry tohoto průzkumu v žádném případě nenahrazují povinnost žadatelů o domovní čistírnu se vsakem přečištěných odpadních vod na vlastní pozemek, zajistit vlastní hydrogeologický posudek, který potvrdí možnost vsakování.

Provedený hydrogeologický průzkum obci slouží jednak ke zjištění výše uvedených závěrů, ale rovněž i jako jeden z nutných dokumentů pro jednání s krajským úřadem  Pardubického kraje o změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací - zde máme uvedenu stále centrální kanalizaci s ČOV na dolním konci Sádku a je třeba provést změnu na realizaci odkanalizování obce domovními čistírnami s vypouštěním přečištěných odpadních vod do toku (potoka) tam kde to lze, popřípadě již zmíněný vsak nebo jiné možnosti.  Tato změna PRVK je s pracovnicemi odboru životního prostředí Pce kraje sice již předběžně projednána, ale i tak je to běh na delší trať. Změny  PRVK se totiž provádějí zpravidla 2x ročně, letošek nestihneme, tudíž další termín je cca I. čtvrtletí 2021. Pro nás a naší obec ale stále platí, že za současného stavu prozatím není jiné řešení než domovní čistírny, a tak  stále pokračujeme s prací na realizaci tohoto záměru i bez provedené změny PRVK.  Další jednání s odborníky v oblasti odkanalizování obce proběhne ve středu 23.09.2020

 

Příloha : Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu a posudek o možnosti vsakování přečištěných odpadních vod

                    Sádek HG-1-1.pdf

     


Publikováno 17. 9. 2020 22:05

Aktuální informace ze školy a školky.

Po měsíci a kousek práce na rekonstrukci školy oznamujeme:

 

-          - 90 %  původního nehodícího se zdiva uvolnilo prostor pro nové příčky okna, dveře a místnosti

-         -  Nové příčky jsou vystavěny a připraveny pro další stavební práce, započato s omítkami pod obklady

-          - Podkladní betony v kuchyni a jejím příslušenství včetně ventilačních kanálů vytvořeny

-          - Původní dvůr rozbourán, vystavěna venkovní zeď do 1 NP,  osazeny ocelové nosníky pro konstrukci stropu

-          - Vyřešena změna v umístění kotelny - navržené umístění v půdním prostoru se ukázalo jako nepříliš vhodné a proto se kotelna po menších úpravách

          rozvržení sociálního zařízení vrátila do přízemí

-          - S ohledem na stav stávajících rozvodů topení, kdy bylo sice uvažováno o jejich ponechání  a propojení s novými rozvody jsme nakonec rozhodli o

          kompletní celkové výměně rozvodů.  Sice utratíme o trochu více penízků, ale alespoň se nedočkáme případných poškození, havárií starých

          rozvodů a zmizí nevzhledné trubky po celé škole.

-          - Zahajuje se elektroinstalace a  instalace vnitřní kanalizace, rozvodů vody a poté i topení.

 

Dle našeho mínění se zaměstnanci stavební firmy Haněl k naší spokojenosti snaží a práce vcelku v pohodě pokračují. Přesto uvidíme, jak se všichni popereme s termínem dokončení, který je stanoven na polovinu listopadu. Za nás všechny zúčastněné pro to uděláme maximum, ale bude to ještě kruté. :-)   (s tím jsme ale už od začátku kdy jsme do toho šli tak trochu počítali).

 

 

Prázdniny skončily, školu jsme rozbourali a co se školáky a dětmi ve školce. Jak jsme se dohodli, tak jsme udělali. Všichni zaměstnanci školy a školky přiložili ruce k dílu a s vervou se postarali o vystěhování prostor, připravili vše potřebné pro stěhování a nakonec i provedli přestěhování a přípravu náhradních prostor pro školu a školku.  Děti tak 1.9. mohli nastoupit do školy, která nově sídlí v knihovně, klubovně a sále obecního domu v Sádku, kde se i vaří obědy.  Mateřinka má azyl na obecním úřadu v Kamenci, kde je o dětičky rovněž dobře postaráno.  Prozatím se zdá, že vše funguje vcelku v pohodě, tak doufejme že to tak vydrží až do konce a navrácení se do nově zrekonstruované školy a školky klapne tak jak je naplánováno.

 

Pár fotek ať si uděláte obrázek :

 

Vestibul a chodby 

Vestibul    

 

    

 

Nově budovaná kuchyň a jídelna

 

  

 

      

 

No a takto to vypadá v provizorních třídách náhradní školy

 

Sál                                                                                                                        Klubovna

   

 

Knihovna

500

 

a mateřinka na OÚ v Kamenci

   

 

 


Publikováno 7. 9. 2020 9:40

DOTAZNÍK MAS POLIČSKO - pomoc od občanů

 

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás touto cestou požádat o spolupráci.

Jistě všichni víte, že obec Sádek je členem Místní akční skupiny Poličsko. Ta dospěla do fáze, kdy je nutné připravit se na nové období 2021 – 2027, aby mohla znovu čerpat finanční podporu z EU na projekty žadatelů z území tak, jak to činí doposud.

Základem je tvorba strategie, která je postavena na zjištěných problémech a potřebách území. Chceme znát vaše priority, abychom mohli plánovat rozvoj obce dle Vašich přání a potřeb.

Proto Vás moc prosím o spolupráci. Níže zasílám odkaz na dotazník, který je kromě názvu obce, anonymní a jeho vyplnění nezabere více jak 5 minut času. Velmi Vás prosíme o jeho vyplnění a případné upozornění Vašich sousedů, přátel a známých. Zkrátka těch, kterým není budoucnost naší obce lhostejná.

Dotazník je dostupný jak na webu MAS :

https://www.maspolicsko.cz/

Nebo přímo na tomto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf10u9kJDt3Eqj-HSbzba8dL2GYNEzdLYLiSq0pqTq5ykrL2A/viewform

Pokud budete mít zájem o listinnou podobu dotazníku, kontaktujte mne, ráda vám jej dodám.

Předem moc děkuji a přeji hezký zbytek léta!!!

Eliška Mešťanová

starostka


Publikováno 11. 8. 2020 12:41

ČEPS UPOZORNĚNÍ - vlastníci pozemků u vedení VN - odstranění a okleštění stromoví

 

 

Vlastnící pozemků u vedení VN


Publikováno 7. 8. 2020 8:53

CO NOVÉHO V NAŠí OBCI

  Děti mají téměř polovinu prázdnin za sebou,  řada z nás dospělých už zvládla rovněž trochu dovolené a z prostředku obce se nám tak trochu stává staveniště, kde se místo místo dětí, turistů, občanů a ostatních rojí pracovní stroje, pracovníci v montérkách a les značek, zátarasů a výstražných tabulí. Toto vše má na svědomí nejen již probíhající uzavírka obce Kamenec, kterou si vyžádala oprava propustků v komunikaci a následné položení nového povrchu silnice na Poličku, jež potrvá do konce prázdnin, ale jak jste si mohli všimnout, i naše obec po úspěšném ataku na státní dotace spustila dvě velké akce, které změní jednak okolí ZŠ a MŠ, ale i zázemí ve vlastní škole.

Firma Swietelský a její středisko v Poličce zahájilo a zdárně pokračuje ve výstavbě chodníku od mostu proti Praxovým v Kamenci po levé straně od Poličky a dále pokračujeme podél školy, zastávky autobusu ke starému obecnímu úřadu. Na druhé straně byl prodloužen chodník u pomníku padlých a další nový chodník pokračuje od Peřinových podél plotu ke křižovatce, kde je napojen na cestu k hasičárně. Součástí chodníku budou i nová svodidla podél potoka v Kamenci, nové zábradlí a izolace mostu u školy , dvě místa pro přecházení (u školy a starého obecního úřadu), autobusová zastávka a rovněž nové veřejné osvětlení podél chodníku u školy. Toto vše bychom měli stihnout nejpozději do 30.09.2020.

Od 16.07.2020 ožila i ZŠ a MŠ, ale děti nám nahradily zbíječky, kladiva, bagry a pracovníci Stavitelství Haněl, jež zahájili rekonstrukci kuchyně, jídelny, šaten, sociálního zařízení a výstavby nové učebny, která vznikne v patře nad stávajícím dvorkem. Ten naopak ustoupí jídelně pro děti a rozšíření sociálního zařízení a zázemí kuchyně. Sami určitě na vlastní oči vidíte, když jedete okolo že je zde slušný šrumec a tolik bagrů a jiných hrabátek na rynku v Sádku asi ještě nebylo. Při prováděných výkopech souvisejících s chodníkem a hrabáním přes zahradu provedl pan Vrabec z Lubné napojení odpadů ze sociálek do nově zbudované jímky  na zahradě, a škola tak může využívat novou kanalizaci obce Kamenec. Po zbudování lapolu z kuchyně do ní bude napojen i tento odpad.

Teď se nám to ve škole bez dětí dělá, ale za měsíc to vypukne a dětičky nastoupí, teď ale kam, když jsme jim školu rozbourali. Po dohodě všech zúčastněných  jsme našli místo pro školku na obecním úřadu v Kamenci a naopak školáci se podělí o knihovnu, klubovnu a sál obecního domu v Sádku. Zde se pokusíme i využít vybavení kuchyně a vařit tu budeme pro školu a školku. Dořešit musíme v čem, jak a kdo bude stravu vozit, ale i to určitě nějak zvládneme.. Především zaměstnancům školy a školky držme palce, ať to vydrží a děti si v nových prostorách zvyknou a alkespoň na tu chvilku se jim tam zalíbí. Tolik prozatím ve zkratce k dění ve středu obce. Průběžně se Vás pokusíme informovat o postupu všech dalších prací. Vás všechny naopak prosíme o schovivavost při pohybu a jízdě po návsi, trpělivost a vstřícnost, vždyť už za 4 měsíce bychom mohli mít školu zrekonstruovanou a procházce po osvětleném chodníku nebude nic bránit.


Publikováno 28. 7. 2020 19:57

AKCE ! - Společnost HEMT Oldřiš s.r.o. - AKCE !

              

 

                A K C E

     Firma HEMT, spol. s r.o.

                  Oldřiš

 

           nabízí palivové dřevo

          odsamky a odřezy

              1 balík/200,-

                   tel.:731 103 094

 

      HEMT.jpg


Publikováno 28. 7. 2020 18:28

Uzavírka silnice II-353 v Kamenci-výlukový jízdní řád linky 840101 platný od 16.07.2020

 

  840101.pdf


Publikováno 13. 7. 2020 21:43

Novější 1 3

 

 

Počasí

Pondělí Oblačno až zataženo s občasným deštěm 11/5 °C
Úterý Oblačno 16/9 °C
Středa Polojasno 17/8 °C
Čtvrtek Jasno 18/9 °C