Události z historie

V následujícím výčtu si připomeňme to neběžné co náš sbor provází a co stojí za konkrétní vyjmenování jako událostí patřících k naší historii. Pojďme a projděme se historií, rok za rokem až k současnosti.

1904-1958

1959 - 51 členů

21.6. se konalo v Sádku okresní kolo požární soutěže družstev, na kterém naše družstvo zvítězilo a postoupilo do krajského kola.

12.7. v krajském kole v Heřmanově Městci obsadilo 3. místo, čímž se završila jedno z nejúspěšnějších období sboru, co se soutěžní činnosti týče.

26.8. sbor převzal od okresní inspekce požární ochrany požární vůz do svého užívání. Během roku došlo ke změně předsedy sboru. Jím byl zvolen pan Jan Andrlík st., č.p. 102.

• 1960 - 46 členů

V tomto roce došlo k jakési stagnaci v činnosti sboru.

25.2. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého zakládajícího činného člena, jednatele a pokladníka, pana Silvestra Sedliského, který byl 28 let členem sboru. 27.3. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého zakládajícího činného člena, člena výboru, náčelníka stříkačníků, podvelitele a starosty, pana Františka Zezuly, který byl 22 let členem sboru.

15.11. na výroční členské schůzi obdrželo 5 členů vyznamenání „Za příkladnou práci“ , 17 členů titul „Vzorný požárník III. stupně“ a 1 člen (Josef Boštík) titul „Vzorný požárník II.stupně“. Dle dochovaných písemných archiválií se zřejmě o první vyznamenání našich členů sboru za činnost vůbec. Mění se název republiky na „Československá socialistická republika“.

• 1961 - 45 členů ; 1 požár

11.3. se sbor zúčastnil pohřbu zakládajícího, činného člena, bývalého náhradníka a člena výboru, pana Františka Kudy.

11.6. zemřel mimo obec bývalý člen, trubač, pan František Borovský, který byl 4 roky členem sboru.

• 1962 - 51 členů

18.11. se konaly na výroční členské schůzi volby výboru, na kterých dosavadní velitel složil svou funkci a novým velitelem se stal pan Jindřich Dvořák, č.p. 31.

31.12. zemřel bývalý starosta sboru pan Josef Ehrenberger.

• 1963 - 45 členů ; 2 požáry

22.6. se sbor zúčastnil pohřbu tragicky zahynulého pana Františka Svobody, č.p.

27, který byl členem sboru 1 rok.

9.12. zemřel bývalý člen a podnáčelník lezců pan Josef Chleboun, č.p. 76, který byl 6 let členem sboru.

• 1964 - 48 členů

23.1. při výroční členské schůzi se konaly volby do výboru a došlo ke změně předsedy sboru. Jím byl zvolen pan Josef Boštík.

27.6. se sbor zúčastnil pohřbu dp. vikáře Bedřicha Maliny, světitele sborového praporu.

• 1965 - 46 členů

Sbor se zúčastnil pohřbu bývalého člena výboru, pana Františka Feltla, č.p. 42, který byl 45 let členem sboru.Během roku zakoupeno auto Ford V 8.

• 1966 - 52 členů

• 1967 - 63 členů

12.6. zemřel bývalý přísedící výboru a vzdělavatel sboru pan Jan Sedliský, č.p. 36. Sbor uspořádal okrskovou požární soutěž, na které družstvo mužů zvítězilo. Byl to zas po dlouhé době žádoucí úspěch v této oblasti činnosti.

• 1968 - 61 členů

25.1. zemřel bývalý člen sboru,náčelník stříkačníků a kulturně osvětový referent, pan Jan Bednář, č.p. 80.

19.7. podal rezignaci na svou funkci předseda sboru.

24.7. byl na doporučení výborové schůze zvolen předsedou sboru pan Jan Borovský.

21.8. došlo k okupaci republiky vojsky „spojenecké“ Varšavské smlouvy, jejichž tanky projely i naší obcí. Následující tzv. „normalizace“ a prosazování mnohdy více jak méně tzv. „kádrů“ do funkcí, postihlo v této míře negativně i požární ochranu. Prezidentem republiky zvolen Ludvík Svoboda.

• 1969 - 63 členů

Během roku bylo zakoupeno 23 nových stejnokrojů.

25.6. se sbor zúčastnil pohřbu pana Josefa Trávníčka, č.p. 30, bývalého podnáčelníka a náčelníka stříkačníků, praporečníka, člena a náhradníka výboru, který byl členem sboru 46 let.

15.11. se sbor zúčastnil pohřbu, poprvé v nových stejnokrojích, bývalého podnáčelníka a náčelníka lezců, člena revizní komise, pana Františka Mlynáře, který byl 41 let členem sboru.

• 1970 - 57 členů

15.3. se sbor zúčastnil pohřbu pana Františka Navrátila, č.p. 67.

26.8. se sbor zúčastnil pohřbu pana Jana Haupta, č.p. 118, referenta prevence, který byl 5 let členem sboru.

• 1971 - 55 členů ; 2 požáry

5.4. zemřel bývalý člen, člen výboru a jednatel sboru, pan Jan Jílek, č.p. 107.

15.12. na výroční členské schůzi byly konány volby výboru, kde došlo ke změně funkce velitele sboru, když dosavadní velitel na tuto funkci rezignoval. Novým velitelem byl zvolen pan Miroslav Bednář, č.p. 110.

• 1972 - 71 členů

Zakoupeno auto Praga V 3 S.

4.6. se v Sádku konalo okrskové kolo soutěže požárních družstev, ve kterém družstvo mužů obsadilo 3. místo.

25.6. získalo družstvo žen 2. místo v okresním kole.

5.10. zemřel bývalý člen, vzdělavatel, hospodář, dozorce náčiní, organizační referent a člen výboru, pan Josef Řádek, č.p. 51.

1973 - 60 členů

29.7. v neděli se konaly na místním hřišti oslavy 70. výročí založení sboru. Oslavy začaly uvítáním a slavnostním průvodem zúčastěných sborů, projevy, vyznamenáními a taneční zábavou. K večeru byl program narušen deštěm a tak se vše stěhovalo do kulturního domu, kde pak oslavy pokračovaly taneční zábavou.

3.11. zemřel bývalý zakládající (zřejmě již poslední žijící) činný člen, pan Jan Chleboun. Členem sboru byl 3 roky.

26.11. byla ustanovena ve sboru funkce kronikáře, kterým se stal pan Jan Borovský, který v té době zastával funkci předsedy sboru. Do roku 1971 byl vedením kroniky vždy pověřen velitel sboru,od roku 1971 tuto funkci zastával pan Jan Borovský, co by již zmíněný předseda.

1974 - 1 požár

11.10. zemřela paní Anna Lidmilová (Štaudová), č.p. 16, bývalá členka, členka výboru přispívajících.

1975 - 68 členů ; 2 požáry

3.3. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého náčelníka lezců , náměstka velitele , vůdce samaritánské stráže, velitele a revizora účtů, pana Jana Šprojcara, který byl 65 let členem sboru. 4.9. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého vůdce samaritánské stráže a jednatele , pana Adolfa Drašara, č.p. 108, který tak završil 52 let členství ve sboru.

30.11. na výroční členské schůzi odstoupil na vlastní žádost předseda sboru a na své místo navrhl pana Václava Andrlíka, č.p. 14, který byl do této funkce zvolen. Prezidentem republiky se stává Gustáv Husák.

1976 - 69 členů

Během roku začala úspěšná spolupráce s mládeží - dorostem a žactvem. V této oblasti mají nemalý podíl na výsledcích a úspěších manželé Karel a Ludmila Neudertovi, č.p. 17, kteří s mládeží začali pracovat a rozvinuli tuto činnost ku prospěchu nejen hlavně dětí, ale i hasičstvu jako takovému. Patří jim nemalé poděkování.

1977 - 81 členů

29.4. se sbor zúčastnil pohřbu pana Josefa Šťastného, č.p. 10, bývalého kulturního a propagačního referenta. Členem sboru byl 12 let.

21. - 22.5. se v Sádku uskutečnilo okresní setkání požárnické mládeže a při té příležitosti v soutěži hlídek obsadili dorostenci 1. a 2. místo a dorostenky 2. a 4. místo.

28.9. zemřel bývalý člen, člen výboru a jednatel sboru pan František Svoboda, č.p. 27. Během roku byla zakoupena nová stříkačka PPS 12.V září v krajském kole dorostu v Kostelci nad Orlicí získali dorostenci 1. místo.

1978 - 88 členů

Na okrskovém kole soutěže požárních družstev obsadilo družstvo mužů a žen a dorostenci 1. místo a dorostenky 2. místo. V soutěži jednotlivců 1. a 2. místo. V okresním kole obsadilo družstvo mužů a žen obsadilo 2. místo. Dorostenci svoji soutěž vyhráli a v soutěži jednotlivců jsme obsadili 1. místo. V soutěži jednotlivců to byl pokaždé Luboš Dvořák, č.p. 22. Tímto rokem a jistě i kvalitními výsledky byla dovršena etapa té výjimečné generace, „zlaté“ éry našich dorostenců, vedených manžely Neudertovými , č.p. 17 , kteří se zakrátko prosadili i v soutěžích dospělých. Asi by nebylo spravedlivé někoho z nich vyzdvihovat, byl to prostě skvělý kolektiv.

1979 - 85 členů

21.3. se sbor zúčastnil pohřbu pana Stanislava Vraspíra, č.p. 70, bývalého revizora účtů, zbrojmistra a organizačního referenta. Členem sboru byl 44 let.

12.5. se sbor zúčastnil pohřbu pana Stanislava Červeného, č.p. 70, bývalého náhradníka výboru a předsedy revizní komise, který byl 24 let členem sboru.

1980 - 85 členů

Na požární zbrojnici byla nainstalována požární siréna, která je tam dodnes, kterou zakoupilo JZD Korouhev.

1981 - 69 členů

3.2. zemřel mimo obec bývalý člen, organizační referent, pan Stanislav Vraspír.

10.4. se sbor zúčastnil pohřbu pana Otakara Nunváře, č.p. 23, který byl 19 let členem sboru. V okrskovém kole soutěže požárních družstev v Borové získali muži 1. a 3. místo.

1982 - 73 členů ; 1 požár

31.10. zemřel bývalý člen, náčelník stříkačníků a praporečník, pan František Coufal, č.p. 119. V okrskovém kole soutěže požárních družstev v Korouhvi obsadilo družstvo mužů 1. místo.

1983 - 71 členů

Uspořádání zkoušek odbornosti II. a III. stupně za účasti okolních sborů okrsku.

13.3. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého strojmistra, jednatele a předsedy revizní komise, pana Adolfa Coufala, č.p. 7, který byl 40 let členem sboru.

22.5. se konala okrsková soutěž v požárním sportu, kde naše družstva mužů a žen zvítězila.

31.5. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého místopraporečníka, náměstka velitele, člena výboru, náměstka předsedy a předsedy, pana Jana Andrlíka, č.p. 102, který byl 57 let členem sboru.

4.6. sbor uspořádal soutěž mladých požárníků „Plamen“

30. a 31. 7. se konaly oslavy 80. výročí založení sboru. Po oba dny přálo počasí. V sobotu večer se konala na místním hřišti taneční zábava , v neděli přehlídka sborů, projevy, vyznamenání, kulturní vystoupení mládeže „Česká beseda“ a zábava s hudbou. K tomuto výročí byl prvně zpracován almanach historie sboru od jeho založení.

1984 - 72 členů

26.10. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého dlouholetého praporečníka sboru, náčelníka samaritánů, člena výboru pana Josefa Nespěšného, který byl 49 letech členem sboru.

1985 - 74 členů

11.5. sbor uspořádal oblastní kolo soutěže „Plamen“

18.5. sbor uspořádal okresní kolo soutěže „Plamen“

11.7. zemřel bývalý člen, náměstek stříkačníků a výcvikový referent, pan Karel Šprojcar, č.p. 14.

20.12. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého podnáčelníka lezců a revizora účtů, pana Jana Coufala, č.p. 97, který byl 62 let členem sboru.

1986 - 77 členů

Tento rok se nám velmi dařilo na poli sportovním - okrskové kolo muži vyhráli ; starší a mladší žáci zvítězili v oblastním kole ; starší žáci i v okresním ; v krajském pak byli 10. ; dorostenci v okresním kole pátí.

6.11. se sbor zúčastnil pohřbu pana Václava Nykla, č.p. 48, bývalého referenta pro výchovnou práci, referenta mládeže a materiálně technického referenta, který byl 29 let členem sboru.

1987 - 83 členů.

8.1. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého člena sboru, výcvikového referenta, velitele, 1. náměstka předsedy a člena výboru pana Oldřicha Šprojcara, č.p. 34, který byl 26 let členem sboru.

13.3. se sbor zúčastnil pohřbu pana Františka Domoráda, č.p. 84, bývalého člena výboru, který byl 26 let členem sboru. Oblastní kolo „Plamen“ 1. místo starších chlapců, 2. místo děvčata ; v okresním kole byl výsledek stejný ; v krajském kole 4. místo. Dorostenci po vítězství v okresním kole obsadili 9. místo v kraji.

1988 - 88 členů ; 1 požár

Okrskové a okresní kolo soutěže mladých vždy 1. a 2. místo ; krajské kolo 3. místo.

30. a 31.7. se konaly oslavy 85. výročí založení sboru spojené s prvním sjezdem sádeckých rodáků. Byla to ojedinělá akce, která se velmi vydařila, jak po stránce počasí, tak společenské. V sobotu odpoledne oslavy začaly příjezdem a vítáním našich rodáků, zábavnou soutěží, prohlídkou školy, sázení památné lípy v prostoru před kulturním domem a společenskou zábavou večer. V neděli pak oslavy pokračovaly přehlídkou sborů, projevy, udělením vyznamenání, Českou besedou a opět taneční zábavou. To vše v prostorách, jako již tradičně, místního hřiště. Těmto oslavám sice předcházely perné přípravy, ale stály za to!

1989 - 96 členů

Soutěže - okrsek: muži 1. a 3. místo ; okres: 1. a 2. místo. Sboru bylo předáno Čestné uznání KV SPO „Za příkladnou práci“.

17.11. je datum , kdy došlo v Praze k násilnému potlačení studentského pochodu komunistickou mocí. Tato událost nazývaná coby „sametová revoluce“ odstartovala rozsáhlé změny ve společnosti a konec (alespoň oficiální) diktatury komunistické strany.

24.11. zemřel bývalý člen, náhradník výboru, praporečník a místonáčelník stříkačníků, pan Josef Bednář, č.p. 110. Po abdikaci prezidenta Husáka se stává novým prezidentem svobodné republiky Václav Havel.

1990 - 88 členů ; 1 požár

3.8. se sbor zúčastnil pohřbu tragicky zahynulého pana Josefa Bezděka, č.p. 137, který byl 8 let členem sboru. Tento rok byl v životě hasičstva stejně jako v celé naší společnosti bouřlivý a překotný svými změnami ve všech sférách života. Došlo k celé řadě změn v systému požární ochrany. Nyní neseme opět název „Sbor dobrovolných hasičů“, máme nový tisk. „Požární ochrana“ dostala novou podobu a nový název „Hasičské noviny“, spousta tzv. kádrů byla vyzvána k odstoupení z vysokých funkcí. Někteří tuto výzvu pochopili a ze svých míst odešli... Skončila tak doba ideové „výchovy“ a všech různých politických odkazů, socialistických závazků na počest nejrůznějších komunistických výročí a dalších nesmyslů.... Výrazem demokratizující se společnosti byly i první svobodné volby po více jak 40 letech do zastupitelských orgánů. Do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 5 zástupců, členů SDH. I v našem sboru se vedly mnohdy tvrdé diskuze na schůzích ať výborových , tak i členských. Spolu s naší společností i náš sbor přijal za své skončit se vším,co připomíná komunistickou dobu! Na kolik se to podařilo zhodnotí až příští generace. Z důvodu reorganizace celého hasičstva, kdy se v době od 1. do 2.12. konal ustavující sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Karvinné, kde bylo zvoleno nové vedení, nové stanovy, nové symboly a nové zaměření naší práce. Byl i posunut kvůli tomu termín naší výroční členské schůze a to až na 5.1. 1991, aby bylo členstvo podrobně seznámeno s výsledky sjezdu a s novými směry. Nutno ovšem podotknout, že tato nová doba rozdělila hasičstvo na 2 celostátně řízené složky. A to na: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kam se zařadil i náš sbor stejně jako řada a většina všech ostatních sborů ; existuje však ještě Česká hasičská jednota, která sdružuje (k 31.12. 2002) 145 hasičských sborů. Zřejmě své sehrály neukojené ambice některých „důležitých“ činovníků… Po dlouhých tahanicích mezi poslanci české a slovenské národnosti byl změněn název státu na „Česká a Slovenská Federativní Republika“, když ještě dříve bylo z¨názvu republiky vypuštěno slovo „socialistická“.

1991 - 76 členů

5.1. na výroční valné hromadě se konaly volby výboru, z kterých vzešel tento nový výbor: starosta : Václav ANDRLÍK č.p. 144 velitel: Miroslav BEDNÁŘ 110 jednatel: Ladislav BOROVSKÝ 133 pokladník a hospodář: František LEKSA 64 vzdělavatel: ing. Stanislav ČERVENÝ 70 vedoucí mládeže: Josef PEŘINA 54referent prevence: Luboš DVOŘÁK 158 strojník: Vladimír NUNVÁŘ 23organizační referent: Josef ČERVENÝ 62 jako nečlen výboru, ale kronikář, zůstal i nadále pan Jan Borovský. 10.1. zemřel bývalý člen, místonáčelník stříkačníků, náměstek velitele a referent prevence, pan Jan Nykl, č.p. 48. Název „schůze“ i když dodnes vžitý a zažitý se změnil na původní „valná

hromada“, resp. „výroční valná hromada“.

1992 - 83 členů ; 1 požár

21.3. se sbor zúčastnil pohřbu pana Ladislava Pospíšila, č.p. 52, bývalého člena výboru a revizní komise, který byl 37 let členem sboru.

23.10. se sbor zúčastnil pohřbu pana Josefa Jílka, č.p. 139, bývalého organizačního referenta, referenta civilní obrany, místopředsedy a referenta prevence, který byl členem sboru 40 let. Ze soutěží družstev stojí za pozornost 1. místo žen v okrsku, okrese a 4. Místo v kraji ; dorostenky v okrese 2. místo a 3. místo dorostenci. Pro hasičský sbor byla zakoupena soutěžní stříkačka PPS 12. Na hasičskou zbrojnici bylo instalováno veřejné osvětlení, které se zapíná hned po vypnutí ostatního veřejného osvětlení, tím je světelně zabezpečen případný výjezd. Byla do hasičské zbrojnice přemístěna obecní knihovna, kde sídlí dodnes. Prezident republiky Václav Havel odstupuje z funkce pod tíhou hrozby rozpadu státu.

1993 - 81 členů

15.5. sbor uspořádal soutěž okresního kola mládeže, kde starší i mladší žáci vybojovali 1. místo.

30.5. sbor uspořádal okrskové kolo dospělých, kde muži byli 3. a 4. a ženy druhé a stejně tak v okresním kole. Jinak byl tento rok bouřlivý, dá se napsat, od 1. dne jeho vzniku až do jeho konce. Od prvního dne z toho důvodu, že 1.1. vznikly 2 nové státy v Evropě a to Česká republika a Slovensko, jako důsledek politiky, která vedla k osamostatnění obou národů. Prvním prezidentem České republiky byl zvolen opět Václav Havel. V životě našeho sboru se rovněž děla některá „zemětřesení“. Celý rok byl ve znamení 90 let trvání sboru, ale k vlastním jako takovým oslavám nedošlo, pro nezájem, nechuť... (koho?) Již během roku, vzhledem ke svému věku (80 let), oznámil kronikář sboru pan Jan Borovský, že chce skončit s vedením kroniky. Výbor však jeho oznámení nevzal na vědomí. Rovněž tak velitel pan Miroslav Bednář během roku rezignoval na svoji funkci, ale i jeho rezignace nebyla přijataa na výroční valné hromadě oznámil svůj úmysl o složení funkce starosta sboru pan Václav Andrlík. Nakonec se veškeré tyto „šachy“ nekonaly s tím , že příští rok, kdy jsou volby, se o tom všem rozhodne. Všeobecně se očekává radikální řez ve složení výboru. Tento rok získal nejvyšší hasičské vyznamenání, titul „Zasloužilý hasič“, pan Jan Borovský.

1994 - 88 členů.

7.5. se konala oslava sv. Floriána, patrona hasičů ; konečně na třetí pokus se podařila obnovit tradice tohoto svátku, která je od té doby již zase tradicí, i s tím krásným začátkem oslav, což je mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku, obětovaná za všechny živé i zemřelé hasiče ze Sádku a Kamence. Oba sbory, sádecký a kamenecký , se zúčastňují této mše, po té následuje položení věnce u pomníku padlých v Sádku a posezení. Dříve to bylo za účasti obou sborů v místnosti ZD, nyní se po rozchodu z tvaru před sádeckou hasičskou zbrojnicí a po nezbytném malém občerstvení oba sbory v pokoji rozejdou, každý po svém. V červnu byl založen v obci Dobrovolný požární sbor (DPS), jako zásahová jednotka , jehož zřizovatelem je obec. Tento DPS je složen z těchto členů - hasičů: velitel: Josef PEŘINA č.p. 54 zástupce: Josef BOŠTÍK 149 velitel družstva: Josef KUDA 41zástupce: Josef ČERVENÝ 62 strojníci: Petr COUFAL 119 Petr FLÍEDR 157 řidiči: Petr DOSTÁL 153 Jan PORTL 69 Miloslav VRASPÍR 145 mužstvo: Vít BOROVSKÝ 47 ing. Karel NEUDERT 162 Jaroslav ŽIŽKA 141

V sice poněkud jiném složení, ale tento DPS trvá dodnes. V okresním kole mladých hasičů družstvo starších žáků zvítězilo, mladší skončili druzí. Na „Bráně Vysočiny“ oboje žactva zvítězila. 19.11. se na výroční valné hromadě konaly volby výboru, jejichž výsledky se s napětím očekávaly. Výsledkem voleb byl nový starosta pan ing. Karel Neudert,č.p. 162 a velitel sboru pan ing. Stanislav Červený,č.p. 70. Rok byl zakončen posezením v hasičské zbrojnici, které se pak stalo již tradicí.

1995 - 79 členů

Jakoby pod významem rčení, že „nové koště dobře mete“, začala i éra působení nového starosty sboru, který začal realizovat to, co již dávno bylo třeba a co bylo jen stále konstatováno.

17.3. se začalo s přestavbou hasičské zbrojnice. Vevnitř se z bývalého skladu materiálu vybudovala potřebná občerstvovací místnost. Garáž bude sloužit výlučně pro výjezd a cvičební výstroj bude přestěhována do přístavby, která se během 2 měsíců za každopáteční účasti několika dobrovolníků, vždy od 16. 00 hod., vystavěla. Velmi nám zde vyšla vstříc obec a to mj. hlavně finančně. Koneckonců budova patří obci a tak i zvelebování jí a jejího okolí je i zájmem obce. Do chodu a provozu hasičské zbrojnice se vrátil jakýsi řád, který je záhodno dodržovat …!

1.6. jsme doprovodili na poslední cestu bývalého člena, náměstka praporečníka, náčelníka stříkačníků, starostu a předsedu sboru pana Františka Dvořáka, č.p. 72. Hasičem byl 22 let.

12.7. se sbor zúčastnil pohřbu pana Jana Borovského, který vykonával funkce vzdělavatele , velitele , místopředsedy , předsedy , kulturního a propagačního referenta a kronikáře sboru. Členem sboru byl 49 let.

25.7. se sbor zúčastnil pohřbu pana Miroslava Trávníčka, č.p. 30, který byl 33 let členem sboru a býval také členem revizní komise.

8.10. jsme uspořádali 0. ročník soutěže, která o rok později dostala název „Sádek Open“ a stala se pak každoroční sádeckou soutěží, kdy po provedeném útoku dle pravidel následuje speciální štafeta. V tomto zkušebním roce jsme zvítězili a tím získali jako hlavní cenu - živé sele - náramně chutnalo! 22.12. se sbor zúčastnil pohřbu svého bývalého hospodáře a pokladníka pana Jaroslava Leksy, č.p. 64, který byl 49 let členem sboru.Povedla se další velká věc , výměna stařičké PV3S za sice ojetou, ale přesto lepší Avii skříň a Avii speciál. Při volbách funkcionářů okrsku byl do jeho čela zvolen jako starosta pan Václav Andrlík a jako pokladník pan František Leksa, č.p. 64. Oba jsou v těchto funkcích dodnes. Ve sportovní soutěži družstev se vytvořila tento rok skvělá parta chlapců, mužů, která za soutěžemi vyjížděla i do okolních i vzdálených vesnic a měst a v soutěžích SH ČMS ze zúčastnila celkem 12 velkých cen a v celkové klasifikaci obsadila 26. místo, jako nejlepší zástupce svitavského okresu. Titul „Zasloužilý hasič“ získal pan Karel Neudert.

1996

12.4. jsme uspořádali zkoušky odbornosti II. a III. stupně, za účasti sborů z Kamence, Korouhve, Sádku a Telecího.

22.6. naši muži zvítězili doma v okresním kole sportovní soutěže družstev.

5.7. v krajském kole skončili na 4. místě, čímž završili jedno z velmi úspěšných období této činnosti sboru. Od letošního roku se také prvně na návrh výboru každý rok při oslavě sv. Floriána čte zápis do kroniky za uplynulý rok. Sbor věnoval 3 000,- Kč na opravu varhan v chrámu Nejsvětější Trojice v Sádku. V letních měsících se nám pak díky veliteli sboru podařilo zajistit občerstvovací stanici („šedá plechovka“), která je zabudována na hřišti a slouží podnes k občerstvení při všech příležitostech zde konaných.

1997 - 101 členů

24.1. jsme uspořádali v hasičské zbrojnici 0. ročník soutěže s názvem „Sádeckýhasičský mariáš“, která se stala poté již tradicí. Jak sám název napovídá, jedná se o nejrozšířenější karetní hru, uspořádanou spíše pro zábavu než pro ceny, i když i ty se pochopitelně rozdávají. Prvním vítězem se stal pan Josef Andrlík, č.p. 102.

29.3. zemřel bývalý člen, referent prevence, pan Jaroslav Kureš, č.p. 5. Členem sboru byl 9 let.

10.5. při oslavě sv. Floriána byl na mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku vysvěcen hasičskému sboru v Kamenci nový prapor. Nechť jim slouží jen ku dobru a prospěchu věci. V červenci došlo na celém území republiky k děsivým povodním.

7. a 8.7. se následkem katastrofálních povodní rozvodnil Bílý a Černý potok natolik, že sbor držel po tyto dny a noc pohotovost a pomáhal hlavně na dolním konci Sádku při likvidaci záplav, čerpáním vody ze sklepů aj. pomoci.

30.10. zemřel bývalý člen a náměstek velitele pan Josef Vraspír, č.p. 89. Členem sboru byl 33 let. Ve sportovních soutěžích bylo střídavě oblačno. Nejhodnotnější bylo 2. a 3. Místo mužů v okrsku a postup do okresu, kde jsme obsadili 6. a 12. místo.

1998 - 107 členů

11.4. tragicky zahynul náš mladý člen Richard Červený, č.p. 63, který byl 1 rok členem mladého kolektivu hasičů. Činnost sboru tohoto roku byla zaměřena na uskutečnění oslav 95. výročí sboru. V květnu jsme uspořádali okresní kolo mládeže za účasti asi 400 dětí, kde jsme obsadili mladší žáci 4. místo a starší 2. a 6. místo. 26. a 27.7. proběhly za krásného počasí na místním hřišti, oslavy 95. Výročí založení sboru. V sobotu vše začalo taneční zábavou , v neděli přehlídkou sborů , projevy, vyznamenáními, ukázkou techniky a volnou taneční zábavou. Vše se velmi vydařilo. Však to stálo práce s přípravami! V tomto roce začal velitel cvičit dorostence, kteří byli postupem času převedeni

mezi muže.

1999 - 97 členů

27.2. se sbor zúčastnil posledního rozloučení se svým členem panem Bohuslavem Popelkou, č.p. 103, který byl nejstarším žijícím členem, 94 let, členem sboru byl 51 let. 28. - 29.5. na okresním kole mládeže obsadili mladší žáci 1. místo, starší 2. a 4. místo.

4.7. sbor uspořádal soutěž „Brána Vysočiny“, kterou mladší žáci vyhráli, starší byli třetí.

2.8. zemřel bývalý člen, člen a předseda revizní komise , pan Josef Ehrenberger, č.p. 104. Členem sboru byl 31 let. Tento rok se před hasičskou zbrojnicí podařilo vylepšit areál pro požární útok vyhrabáním odpadního kanálu, zabudováním odtokového roštu a potřebnou úpravou okolí. Stejně tak se pracovalo na zvelebení ostatního okolí hasičské zbrojnice. Titul „Zasloužilý hasič“ získali pan Josef Boštík a pan Jan Portl.

2000 - 111 členů

30.1. při oblevě nastalo velké nahromadění ledu pod mostem u školy, které zablokovalo potok na vzdálenost cca 50 m a voda se nebezpečně začala zvedat. Bylo to v neděli v čase poledním kdy jsme, po zahoukání sirény, háky a jiným nářadím se snažili ledy uvolnit a vodě pomoci řádně proplouvat. Nakonec musela být použita technika a most se podařilo uvolnit. V soutěžní oblasti bylo střídavě oblačno: mladší žáci v okresním kole obsadili 2. místo, starší žáci zvítězili a v kraji byli sedmí. „Sádek Open“ doznal po 5 letech změny v pravidlech ; soutěží se nyní v požárním útoku „O pohár SDH“ - ženy ; „O pohár starosty obce“ - muži ; „Veteran´s Cup“ a „Sádek Open“, kam postupují ti, kdo chtějí absolvovat netradiční štafetu. 2.12. se před hasičskou zbrojnicí konala 1. hasičská zabíjačka, kdy za vedení mistra řeznického pana Miroslava Bednáře , č.p. 35 a hlavního organizátora pana Luboše Dvořáka, došlo k pravé venkovské veřejné zabíjačce, za přítomnosti spousty veřejnosti. Kdo chtěl (a chtěli všichni) mohl ochutnat a nezbylo nic!

2001 - 109 členů ; 2 požáry

Začínáme nové tisíciletí a jistě si každý navzájem přejeme, aby bylo lepší, radostnější a spokojenější než to minulé, což je již obvyklé přání.Z 25. na 26. 7. opět zahrozila voda, když nebezpečně po vydatných deštích vystoupila hladina potoka až na břehy, což vyžádalo naši pohotovost.V tomto roce se sbor věnoval mimo sportovních soutěží hlavně údržbě techniky , zařízení, výstroje a výzbroje, mnohé se pozlepšovalo, dovybavilo.

2002 - 106 členů

Na jaře získali naši mladí hasiči titul okresního vítěze v kategoriích mladší a starší žáci.

10.5. proběhla na hřišti akce odvodnění a úpravy kolem občerstvovací stanice,výstavba WC a ostatní potřebné práce pro zvelebení tohoto zařízení a okolí.

V srpnu postihla naši republiku, ale i okolní státy katastrofální povodeň, která byla ještě větší než v roce 1997, ač pro naši obec to tentokrát nebylo takové jako předešle.

19.10. sbor uspořádal okresní branný závod všestrannosti za přítomnosti téměř 550 dětí + ostatní dospělí. Byla to náročná akce po stránce organizační, ale zvládli jsme ji. A jak dopadli naši mladí: mladší žáci - 5. a 15. místo ; starší žáci - 2. a 12. místo ; dorostenci - 1. místo.

Připravujeme

 

Akce, které máme prozatím naplánované:
pátek 3.5. sběr železa od 16h
sobota 4.5. Kvalifikace Pardubického kraje na MČR v běhu na 60m překážek
a oslavy sv. Floriana
Sobota 22.6. Dětský den letos trochu jinak od 16h
Sobota 24.8. okresní liga mládeže a 60m překážek
Sobota 24.8. zábava Paní vaší prádlo
Sobota 31.8. okresní liga dospělých
Sobota 23.11. výroční valná hromada
Těšíme se, že se s Vámi na těchto akcích uvidíme ????
 

 

     

 

 

 

Odkazy

http://www.hasici150.tv/

http://www.dh.cz/

http://www.yotiva.tv/

www.svitavsky.denik.cz

Správce webu

sdh@obecsadek.cz