Události z historie

V následujícím výčtu si připomeňme to neběžné co náš sbor provází a co stojí za konkrétní vyjmenování jako událostí patřících k naší historii. Pojďme a projděme se historií, rok za rokem až k současnosti.

• 1904 - stav členstva - 38 činných a 23 přispívajících ; 4 požáry.

V dubnu na účet obecní pokladny byly pořízeny plátěné stejnokroje a výzbroj pro 38 členů a velitel pořádal s mužstvem pochodová cvičení.

21.5. se sbor poprvé ve stejnokroji zúčastnil slavnosti Božího Vzkříšení v kostele za vedení svého velitele.

7.6. se sbor zúčastnil likvidace požáru ještě bez stříkačky. 14.6. byla uzavřena smlouva s firmou R.A. Smekal na dodání stříkačky a hadic č. 6 v délce 160 m.

3.7. se konal v Kamenci župní sjezd VI. odboru hasičské župy chrudimské, na které jsme byli jako sbor přijati do společenství hasičů.

29.8. dovezena první 4 kolová stříkačka, pořízená za 1 800 K.r.č.

30.8. vykonána zkouška stříkačky za účasti všech členů sboru.

4.9. se konalo první praktické cvičení se stříkačkou, podrobné seznámení se všemi částmi.

20.9. se sbor zúčastnil již poprvé se stříkačkou likvidace ohně.

Tohoto roku bylo postaveno náklad obce hasičské skladiště, na které stát přispěl ve výši 1 315 K.r.č.

• 1905 - 62 členů ; 1 požár.

28.1. se sbor zúčastnil pohřbu svého, obecního a okresního starosty, zakládajícího přispívajícího člena, pana Antonína Lidmily. Starostou sboru se stal pan Bernard Vosmek.

• 1906 - 2 požáry.

Novým starostou sboru se stal pan Stanislav Feltl.

• 1907 - 37 členů ; 5 požárů

Pořízeno tolik potřebné sušiště hadic.

• 1908 - 4 požáry.

9.2. se konal v hostinci u Nunvářů první hasičský bál (ples) sboru.

16.7. se sbor rozloučil s řídícím panem Antonínem Škrétou, který 30 let působil na sádecké škole jako řídící učitel, byl rovněž zakládajícím přispívajícím členem sboru.

1.9. se konal pohřeb prvního zemřelého činného člena sboru pana Josefa Lorence, č.p. 44.

2.12. slaveno 60-ti leté jubileum panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. účastí na bohoslužbách k tomu obětovaných.

• 1909 - 1 požár.

5.10. se sbor zúčastnil pohřbu zakládajícího přispívajícího člena pana Jana Chlebouna, trubače lezců. Novým starostou sboru se tento rok stal pan Josef Jílek, č.p. 29.

• 1910 - 1 požár

• 1911 - 3 požáry

• 1912 - 3 požáry

28.4. sbor převzal 37 parádních obleků,které ušil mistr krejčí pan František Navrátil z Oldřiše. Bylo za ně zaplaceno 1 043 K.r.č.

• 1913 - 1 požár.

4.5. oslavil sbor Den sv. Floriána, svého patrona, účastí na mši svaté.

• 1914 - 6 požárů.

26.2. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého zakládajícího přispívajícího člena pana Jana Jílka, č.p. 65, který byl 2 roky členem sboru.

1.3. se sbor zúčastnil pohřbu zakládajícího činného člena, podnáčelníka lezců, pana Josefa Jílka.

28.6. byl v Sarajevu zastřelen následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d´ Este a zakrátko nato byla rakousko-uherskou vládou nařízena částečná mobilizace, jako předzvěst 1. světové války.

27.7. narukovali do 1. světové války tito členové sboru: pánové František Češka, č.p. 25,František Lorenc, Eduard Nykl, Jan Petržálek, č.p. 47, Silvestr Sedliský, František Svoboda, František Šprojcar a František Zezula.

28.7. byla vyhlášena z rakousko-uherské strany Srbsku válka, která v historii lidstva zaujímá místo jako 1. světová válka.

1.8. pak byla nařízena všeobecná mobilizace a to narukoval pan Josef Antonín Lidmila a na to se

vrátili uznáni za vojny neschopné: pánové Silvestr Sedliský a František Zezula.

31.8. narukovali pánové František Červený, č.p. 98, Vojtěch Šprojcar a František Štěpánek.

12.12. byl ještě odveden pan Josef Teska.

• 1915 - 1 požár.

15.2. rukoval pan Bohuslav Vavříček, č.p. 33.

15.5. narukoval do války pan Josef Trávníček. Týž den zemřel zakládající člen sboru pan František Lidmila.

21.6. narukoval do války pan Antonín Coufal, č.p. 97.

15.8. narukovali: pánové Jindřich Borovský, č.p. 68, František Kuda a Stanislav Vraspír.V září rukoval pan František Mlynář, č.p. 43.

15.10. rukoval pan Adol Kuchyňa, č.p. 10.

7.12. zemřel zakládající přispívající člen sboru dp. Václav Dvořák.

15.12. narukovali do války jako poslední: pánové František Lajžner, č.p. 5 a Josef Řádek. Do 1. světové války tak narukovalo celkem 23 členů sádeckých dobrovolných hasičů, z nichž pak 2 byli vráceni zpět jako boje neschopni.

• 1916

3.3. zemřel bývalý zakládající přispívající člen pan František Nunvář, který byl 3 roky členem sboru.

24.4. sbor uvítal nového faráře ve farnosti dp. Martínka.

20.8. se sbor zúčastnil pohřbu pana Josefa Feltla,č.p. 42, zakládajícího přispívajícího člena sboru.

18.10. se sbor zúčastnil pohřbu zakládajícího člena, člena výboru,jednatele a pokladníka pana Josefa Nykla.

17.11. zemřel náš nejvyšší státník rakousko-uherský císař František Josef I.

2.12. nastoupil na rakousko-uherský trůn císař Karel, coby poslední rakousko-uherský mocnář, ale válka trvá dál a dál. Slovy kronikáře je konstatováno , že v roce 1916 možno jako jedinou potěšitelnou

zprávu zaznamenati, že totiž v Sádku a ani blízkém okolí nehořelo.

• 1917

21.5. se sbor zúčastnil uvítání pana biskupa Doubravy u příležitosti svatého biřmování v Poličce.

5.11. se sbor zúčastnil requiem za ve válce padlého sádeckého občana a hasiče pana Josefa Lněničky, č.p. 57.

• 1918

28.10. byla vyhlášena samostatná Československá republika. Nejvyšší hlavou státu až do nynějška je prezident republiky. Prvním prezidentem Československé republiky se stává Tomáš Garrigue Masaryk.

3.11. skončila 1. světová válka,ve které padlo 5 sádeckých hasičů: pánové Josef Lněnička, František Šprojcar, členem sboru byl 2 roky ; František Štěpánek , členem sboru byl 4 roky ; Josef Teska, zakládající přispívající člen a Stanislav Vraspír, zakládající činný člen. Čest jejich památce!

• 1919 - 38 členů

Následkem přepadnutí Slovenska maďarskými bolševiky má náš sbor dosud ve stavu válečném 7 členů a 2 jsou ještě nezvěstní z 1. světové války.

6.1. na valné hromadě bylo vzpomenuto a vzdán hold těm členům sboru, kteří padli v 1. světové válce.

4.5. oslavoval sbor svátek sv. Floriána účastí na mši svaté ; odpoledne pak se sbor zúčastnil slavnosti sázení líp svobody u školní budovy.

14.5. se sbor zúčastnil pohřbu zakládajícího člena pana Františka Popelky.

20.9. se sbor zúčastnil pohřbu podnáčelníka lezců pana Františka Jílka, č.p. 65, který byl členem sboru 15 let. Starostou sboru se stal tohoto roku pan František Kopecký, č.p. 66.

• 1920 - 2 požáry

• 1921 - 1 požár

6.4. se sbor zúčastnil pohřbu zakládajícího činného člena pana Jana Dvořáka.

• 1922 - 4 požáry

7.1. podal velitel obecnímu zastupitelstvu návrh na nepřeložitelnost názvu obce Sádek, která se německy nazývala „Baumgarten“ a již 19.1. vydalo ministerstvo vnitra výnos, který zaručoval, že se již německý název obce nikde úředně nebude vyskytovat.

• 1923 - 2 požáry

• 1924

Tohoto roku došlo ke změně starosty sboru, kterým se stal pan František Svoboda.

• 1925 - 1 požár

6.1. proběhly volby výboru , v němž došlo ke změně na místě velitele , když ten na svoji funkci rezignoval a na své místo navrhl pana Františka Šprojcara,č.p. 14, který volbu přijal a byl členstvem schválen.

9.8. se konal výlet sboru do Lidmilova zátiší, kde bylo panu Josef Antonínu Lidmilovi a panu Františku Zezulovi předáno vyznamenání sboru za dlouholetou činnost a oba byli jmenováni čestnými členy sboru.

• 1926 - 2 požáry

• 1927 - 2 požáry

13.2. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého zakládajícího činného člena a trubače u stříkačky pana Jana Šprojcara, který byl 24 let členem sboru.

18.2. se sbor zúčastnil pohřbu tragicky zahynulého bývalého zakládajícího člena a velitele sboru pana

Josefa Antonína Lidmily. Členem sboru byl 22 let. Tohoto roku došlo k výměně starosty sboru, kterým se stal pan František Zezula.

19.6. zemřel bývalý zakládající přispívající člen pan Adolf Buchta, který byl 3 roky členem sboru.

• 1928 - 4 požáry

6.10. se sbor zúčastnil pohřbu tragicky zesnulého pana Františka Groulíka,č.p. 51, který byl 3 roky členem sboru i výboru.

• 1929 - 4 požáry

16.1. se sbor zúčastnil pohřbu zakládajícího přispívajícího člena pana Jana Zezuly.

9.9. se sbor zúčastnil pohřbu pana Václava Koloucha, č.p. 63, který byl 4 roky členem sboru.

• 1930 - 3 požáry

• 1931 - neudálo se nic podstatného

1932

5.2. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého zakládajícího činného člena pana Jana Mlynáře , revizora účtů, podnáčelníka a náčelníka stříkačníků, který byl 26 let členem sboru.

25.9. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého zakládajícího činného člena sboru pana Ignáce Bednáře, revizora účtů a podnáčelníka stříkačníků, který byl 18let členem sboru.

• 1933 - 3 požáry

Během měsíce ledna bylo získáno celkem 15 přispívajících členů.

14.3. zemřel bývalý zakládající přispívající člen pan Josef Feltl, č.p. 92, který byl členem sboru 3 roky.

3.7. se prvně konaly oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů v Sádku a to 30. výročí.

• 1934 - 2 požáry

Získání nových 24 členů.

23.9. se konala velká slavnost sboru - svěcení a rozvinutí praporu sboru. Matkou praporu je paní Marie Lidmilová, č.p. 16, kmotry paní Marie Sochorová, č.p. 113 a paní Josefa Zezulová, č.p. 20. Světitelem praporu je dp. vikář Bedřich Malina. Tento prapor slouží sboru dodnes!

30.12. se konaly první volby starosty sboru, (dosud byl starostou sboru vždy starosta obce), neboť dosavadní starosta na svou funkci rezignoval a novým starostou sboru byl zvolen současný velitel sboru pan František Šprojcar.

 

1935 - 1 požár

4.8. se konala slavnost odhalení pomníku obětem 1. světové války, které se sborzúčastnil s praporem.

1.11. zemřel trubač sboru pana Antonín Dvořák, č.p. 31, který byl 10 let členem sboru. Prezidentem republiky zvolen Edvard Beneš.

• 1936 - 3 požáry

16.-18.7. držel sbor pohotovost ve spojitosti s náletem nepřátelských letadel. Zakoupen smuteční prapor.

• 1937 - 1 požár

3.1. na výroční valné hromadě podal dosavadní velitel rezignaci na tuto funkci a při řádných volbách byl velitelem sboru zvolen pan Adolf Kuchyňa, č.p. 10.

21.9. se sbor zúčastnil requiem, které bylo konáno v den pohřbu našeho prvního prezidenta.

26.12. podal rezignaci na svou funkci starosta sboru.

• 1938 - 1 požár

6.1. byl zvolen nový starosta sboru pan Josef Ehrenberger, č.p. 71.

15.3. byla svolána schůze dívek za účelem přibrání těchto jako členky samaritánky. Celkem se přihlásilo těchto 9 dívek: Marie Černá, Marie Feltlová, Růžena Kolouchová, Anna Lidmilová, Anna Nespěšná, Jiřina Nespěšná, Božena Šprojcarová a Božena Teplá.

14.9. proběhla mobilizace, ke které byli povoláni pánové: František Coufal, č.p. 11 ; Adolf Kuchyňa a Josef Štěpánek, č.p. 81.

• 1939 - 1 požár

26.2. se sbor zúčastnil pohřbu pana Františka Lajžnera, č.p. 5, který byl 29 let členem sboru.

15.3. byla naše republika obsazena německými vojsky, což předznamenalo začátek 2. světové války. Z Československé republiky byl vytvořen Němci tzv. protektorát Čechy a Morava. Slovensko utváří samostatný stát. Státním prezidentem protektorátu se stal Emil Hácha.

1.9. bez vypovězení války napadlo Německo Polsko a tím začala 2. světová válka.

• 1940

20.1. byla zakoupena nová 2-kolová motorová stříkačka DS 16 od firmy R.A. Smekal z Prahy, vše za pomoci obce s celkovým nákladem 20 820 Kč. Při jarní povodni mělo pohotovost 14 členů sboru.

• 1941 - 1 požár

• 1942 - 1 požár

Povinná cvičení

• 1943 - 24 členů

1 valná hromada, při které bylo vzpomenuto 40. výročí založení sboru.

27.3. zemřel pan Miloslav Netuka, č.p. 105, člen výboru činných členů sboru, po 16-ti letech členství.

• 1944 - 1 požár

• 1945

Sbor se omezil jen na povinná cvičení. Také tento rok nevymizí z paměti žádného člena sboru, ale ani občana naší republiky, neboť to byl rok, kdy došlo k ukončení 2. světové války, kdy naší vlasti byla vrácena samostatnost a jí i celému světu - mír!

23.5. se sbor zúčastnil pohřbu tragicky zesnulého pana Bohuslava Šprojcara, č.p. 31, který zemřel po 25-ti letém členství ve sboru. Prezidentem republiky se znovu stává Edvard Beneš. Republika je opět státem Čechů a Slováků jako Československá republika.

• 1946 - 1 požár

6.1. na výroční valné hromadě bylo vzpomenuto umučených obětí v době 2. světové války. Po té byly konány volby výboru. Tehdejší první poválečný výbor sboru pracoval v tomto složení: starosta sboru: Josef EHRENBERGER, č.p. 71 náměstek starosty: Josef ŠTĚPÁNEK 81 velitel sboru: Jan ŠPROJCAR 34 náměstek velitele: Jan ANDRLÍK 102 přísedící výboru: Jan JÍLEK 107 František KUDA 41 Josef ŘÁDEK 51 revizoři účtů: Jan COUFAL 97 Adolf EHRENBERGER 71 jednatel: František POSPÍŠIL 78 pokladník a hospodář: Jindřich BOROVSKÝ 68 náčelník stříkačníků: František DVOŘÁK 72 místonáčelník stříkačníků: Jan NYKL 48 náčelník lezců: František MLYNÁŘ 43 místonáčelník lezců: Jan COUFAL 97 vzdělavatel: Jan SEDLISKÝ 14 velitel samaritánské

stráže: Josef NESPĚŠNÝ 35 zbrojmistr: Stanislav VRASPÍR 73

• 1947 - 1 požár

4.-10.4. se sbor zúčastnil oslav vítězství.

16.-21.9. se konala 22. mezinárodní šestidenní motocyklová soutěž v naší oblasti. Za úspěšnou spolupráci při pořádání této soutěže náš sbor obdržel uznání od Autoklubu Republiky Československé.

31.12. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého , zakládajícího činného člena sboru , revizora účtů, pana Františka Navrátila, který byl 17 let členem sboru.

• 1948

25.2. došlo k politickému převratu v republice, kdy si komunisté intrikami, ale také díky naivitě ostatních politických špiček, vynutili na prezidentovi republiky demisi vlády a převzali tak moc ve státě. Zakrátko skládá pod tlakem nové moci svoji funkci prezident republiky a jím se stává Klement Gottwald. Nutno dodat, že od tohoto data až do konce roku 1989 se začínají psát černé dějiny naší republiky,která po více jak 40 let úpěla pod komunistickou knutou. Režim komunistických bolševiků si v ničem nezadal s fašismem během 2. světové války.

19.3. se sbor zúčastnil pohřbu zakládajícího činného člena pana Josefa Řádka, bývalého hospodáře a člena výboru. 7.12. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého zakládajícího člena pana Eduarda Nykla,bývalého podnáčelníka a náčelníka lezců, který byl 22 let členem sboru.

• 1949

16.10. zemřel bývalý zakládající přispívající člen pan Josef Nunvář, který byl 3 roky členem sboru.

19.12. se konaly volby výboru, na kterých odstoupil dosavadní starosta sboru a novým starostou byl zvolen pan František Dvořák, č.p. 72.

• 1950 - 1 požár

25.2. se sbor zúčastnil pohřbu zakládajícího přispívajícího člena pana Františka Štěpánka (ve věku 99 let).

• 1951 - 1 požár

3.1. se sbor zúčastnil pohřbu Josefa Jílka, č.p. 26, který byl 3 roky členem sboru.

11.12. zemřel bývalý zakládající činný člen, člen výboru, podnáčelník a náčelník stříkačníků a starosta sboru, pan František Svoboda, který byl 23 let členem sboru. Od tohoto roku se již nepoužívá názvu „starosta“ ale „předseda“.

• 1952 - 2 požáry

20.4. se konaly volby výboru, kde došlo ke změně funkce velitele, kterým byl zvolen pan Jan Borovský, č.p. 68. Dlouholetý název „Sbor dobrovolných hasičů“ byl v rámci změny politického režimu v republice změněn na „Místní hasičská jednota“.

• 1953

21.6. se konala slavnost 50. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sádku. Novou organizací bezpečnosti po stránce požární byly přejmenovány dosavadní hasičské sbory na požární sbory a hasičské jednoty byly převedeny do ústřední organizace Československého svazu požární ochrany. Prezidentem republiky je zvolen Antonín Zápotocký.

• 1954

V tomto roce nastala jakási stagnace v činnosti sboru,který žil pouze tím, co mu bylo nadřízenými orgány nařízeno.

• 1955

6.5. se sbor zúčastnil pohřbu pana Františka Jílka, č.p. 65, který byl 5 let členem sboru.

11.9. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého zakládajícího člena, pana Josefa Trávníčka, který byl 22 let členem sboru. Činnost sboru se velmi oživila příchodem 10 nových mladých členů, takže sbor čítal celkem 36 členů. Začalo se s požárním výcvikem soutěžních družstev a zde je nutno vysoce ocenit práci tehdejšího referenta výcviku pana Oldřicha Šprojcara, č.p. 34, který má největší podíl na tom, že se s tímto výcvikem začalo a tedy i na výborných a vynikajících výsledcích, jakých družstva pod jeho vedením, i pak dále, dosahovala a jak se jejich činnost rozvíjela. Na okrskové soutěži v Borovnici jsme obsadili 1. místo v soutěži mužů a v okresním kole v Jimramově 2. místo. Při této příležitosti nelze nevzpomenout na tehdy nejstaršího člena sboru, pana Františka Kudu,který ve svých 75 letech přišel do Jimramova 11 km pěšky,aby viděl výsledky našeho družstva. Rozhodně úctyhodný výkon a nejen to ,neboť na tomto příkladu vidíme,jak dřívější členové sboru,stojící u kolébky jeho zrodu, byli věcí opravdu nadšeni a pro ni zapáleni i v pokročilém věku.

• 1956 - 45 členů

V okrskovém kole požárních družstev obsadila naše družstva 2 první místa  dospělých a 1. místo v soutěži žáků. V tomto roce se také začalo s výstavbou nové požární zbrojnice a i zde je nutné vyzdvihnout činnost toho , kdo této stavbě obětoval hodně ze svého času. Byl to tehdejší tajemník MNV pan Jan Teplý , bez jehož organizace a brigádnické činnosti by určitě požární zbrojnice nebyla postavena v tom čase, v jakém nakonec vystavěna byla. Z řad našich členů sboru byli těmi

největšími pilíři pánové: Josef Boštík, č.p. 67 a Jan Jílek st., č.p. 107.

• 1957 - 50 členů ; 1 požár

13.1. na výroční členské schůzi došlo ke změně předsedy, když dosavadní předseda pro neshody ve výboru odstoupil z funkce a novým předsedou se stal pan Josef Boštík.

23.6. se 2 družstva mužů a 1 družstvo žáků zúčastnila okrskové soutěže požárních družstev a postoupila do okresní soutěže.

24.7. v okresním kole získala obě družstva mužů 1. místo a žáci skončili sedmí. Prezidentem republiky zvolen Antonín Novotný.

• 1958 - 48 členů ; 1 požár

Na začátku roku došlo ke změně velitele sboru, kterým se stal pan Oldřich Šprojcar , když dosavadní velitel odstoupil ze své funkce z důvodu jiné pracovní vytíženosti.

7.4. se sbor zúčastnil pohřbu pana Františka Dvořáka, č.p. 31,který tragicky zahynul při plnění vojenských povinností. Členem sboru byl 3 roky.

21.4. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého člena, podnáčelníka lezců, revizora účtů, velitele a starosty sboru pana Františka Šprojcara, který byl členem sboru 34 let.

5.8. se sbor zapojil do záchranných prací při povodni, která postihla naši obec.

10.8. se konala slavnost předání a otevření nové požární zbrojnice.

29.11. na výroční členské schůzi došlo ke změně předsedy sboru. Jím byl zvolen pan Jan Borovský.

14.12. se sbor zúčastnil pohřbu bývalého vrchního trubače, člena výboru, pokladníka a hospodáře pana Jindřicha Borovského, který byl 53 let členem sboru.

 

1959-2002

Připravujeme

 

Akce, které máme prozatím naplánované:
pátek 3.5. sběr železa od 16h
sobota 4.5. Kvalifikace Pardubického kraje na MČR v běhu na 60m překážek
a oslavy sv. Floriana
Sobota 22.6. Dětský den letos trochu jinak od 16h
Sobota 24.8. okresní liga mládeže a 60m překážek
Sobota 24.8. zábava Paní vaší prádlo
Sobota 31.8. okresní liga dospělých
Sobota 23.11. výroční valná hromada
Těšíme se, že se s Vámi na těchto akcích uvidíme ????
 

 

     

 

 

 

Odkazy

http://www.hasici150.tv/

http://www.dh.cz/

http://www.yotiva.tv/

www.svitavsky.denik.cz

Správce webu

sdh@obecsadek.cz