Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

Štítky:
Zdeněk Izer - NA PLNÝ COOLE

Datum konání: 23. 2. 2023 - 3. 4. 2023

izer_korouhev_3 (002).jpg


Archivováno 4. 4. 2023 8:00 Vytvořeno 23. 2. 2023 10:25

Cestovatelská přednáška 1.4. 2023

Datum konání: 1. 4. 2023

Cestovatelská přednáška 1.4 2023.png


Archivováno 2. 4. 2023 8:00 Vytvořeno 31. 3. 2023 11:14

Nabídka pracovního místa

Datum konání: 13. 2. 2023 - 31. 3. 2023

Poličská nemocnice, s.r.o.,

přijme všeobecnou sestru na pozici:

 

staniční sestra na lůžkovém oddělení LDN

Náplň práce:

·        základní a specializovaná ošetřovatelská péče

·        organizační a řídící činnost

·        kontrolní činnost

·        tvorba standardů ošetřovatelské péče

 

Nástup:

·        dle dohody

 

Požadujeme:

·        odbornou způsobilost dle zákona 96/2004 Sb. (§5)

·        praxi na lůžkovém oddělení

·        výborné organizační a komunikační dovednosti

·        spolehlivost, zodpovědnost, pracovitost, rozhodnost, pozitivní a vstřícný přístup k pacientům

 

Nabízíme:

·       mzda shodná s klasifikací CZ-ISCO (2221 Všeobecné sestry se specializací)

·        5 týdnů dovolené

·        další pracovní volno tzv. sick days

·        příspěvky na stravování

·        příspěvky na životní pojištění nebo penzijní připojištění

·        možnost dalšího vzdělávání

 

Kontakt:

Andrea Onderková, hlavní sestra

Eimova 294, 572 01 Polička

mob.: 777 748 672, e-mail: sestra@azass.cz

 


Archivováno 1. 4. 2023 8:00 Vytvořeno 13. 2. 2023 10:34

Přátelské setkání seniorů 29. března 2023

Datum konání: 29. 3. 2023

 

znak2 (2) (004).jpg       Zastupitelstvo obce Sádek             

  vás srdečně zve na

Přátelské setkání

seniorů,

které se uskuteční

 

29. března 2023 od 16.00 h

 

v sále obecního domu.

 

Přijďte se pobavit se svými sousedy a přáteli a zazpívat si s harmonikou.

 

Od 15,30 h pro Vás máme zajištěnu dopravu. Budeme projíždět celý Sádek a rádi Vás odvezeme tam i zpět.

 

Můžete se těšit na vystoupení mažoretek z Poličky.

 

  Občerstvení zajištěno.   

                             

 Kontakty pro vaše dotazy:  

                                                              tel.731615236, 461724225,                                                             

  e-mail: obec@obecsadek.cz

 


Archivováno 30. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 20. 3. 2023 14:12

Předvelikonoční tvořivé odpoledne

Datum konání: 27. 2. 2023 - 26. 3. 2023

Předvelikonoční tvořivé odpoledne - plakát.png


Archivováno 27. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 27. 2. 2023 14:30

div. ochotnický soubor Prut - BAHNO BUDE aneb z hotelu lázně bez hany a bázně

Datum konání: 23. 2. 2023 - 19. 3. 2023

div. soubor Prut - BAHNO BUDE aneb z hotelu lázně bez hany a bázně.jpg


Archivováno 20. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 23. 2. 2023 10:38

2. veřejné zasedání 15.3.2023

Datum konání: 7. 3. 2023 - 16. 3. 2023

veř plakát 2 .zasedání.pdf

Dne 15.3.202318.00 h. se koná

 

2.veřejné zasedání

Zastupitelstva
obce
SÁDEK

Program:   

1)          Závěrečný účet obce za rok 2022

2)          Účetní závěrka obce Sádek za rok 2022

3)          Účetní závěrka ZŠ a MŠ Sádek za rok 2022

4)          Jednací řád

5)          Návrh na pořízení změny územního plánu

6)          Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu – Mikroregion Poličsko

7)          Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Sádek a ČEZ Distribuce a.s.

8)          Návrh darovací smlouvy pro Záchrannou stanici a ekocentrum „Pasíčka“

9)          Výroční zpráva za rok 2022 dle zák. 106/1999 Sb.

10)    Žádost o opravu místních komunikací

11)    Dodatek ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů

12 ) Různé

                         

Zasedání se koná v kanceláři OÚ Sádek

 

Eliška Mešťanová, starostka


Archivováno 17. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 7. 3. 2023 8:31

Místní poplatky

Datum konání: 20. 2. 2023

 

Místní poplatky

 

1.     Poplatek za komunální odpad

 

Sazba poplatku pro rok 2023 činí 700 Kč na osobu a rok.

Za objekt sloužící k rekreaci 700 Kč.

 

Od placení poplatků jsou osvobozeni:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné     obci a má v této jiné obci bydliště,

b) místěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)  umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající           trest domácího vězení,

           f)  je narozena v příslušném kalendářním roce,

je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem v domácnosti a dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

g) pobírá invalidní důchod III. stupně,

h) osoba se zdravotním postižením, která dovrší v příslušném kalendářním roce nejvýše 18 let věku,

i) je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně,

j) od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je zároveň poplatníkem přihlášeným v obci k trvalému bydlišti.

 

2.    Poplatek ze psů.

 

Sazba poplatku pro rok 2023 činí:

 

a)     za jednoho psa 100 Kč

b)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč

c)     za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50 Kč

d)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 75 Kč

 

Poplatek platí držitel psa v místě trvalého bydliště.

Držitel má oznamovací povinnost do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, a to nahlášením psa do evidence na obecním úřadě včetně všech změn ohledně držení psa (úhyn, ztráta, prodej, nárok na osvobození).

 

 

Od placení poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (§2 odst.2 zákona o místních poplatcích).

 

MÍSTNÍ POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 30.4. 2023

 

Způsob placení:

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Sádek č.ú. 1283406389/0800 (Č.S., a.s.). Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky jméno a příjmení poplatníka.

 

 

 


Archivováno 3. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 20. 2. 2023 9:07

Svoz odpadu v roce 2023

Datum konání: 20. 12. 2022

svozy odpadů.jpg


Archivováno 3. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 20. 12. 2022 9:35

Vyhlášení konkurzu

Datum konání: 1. 2. 2023 - 28. 2. 2023

Město Bystré IČ 00276529

se sídlem nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré

 

Rada města Bystré v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

 

konkurs

na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele

 

Základní školy Bystré, okres Svitavy

 IČ 701 88 084, se sídlem Školní 24, 569 92 Bystré

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo – 01.08.2023

 

 

Požadavky:

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele

 

-        odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-        znalost školských předpisů a školské problematiky

-        občanská a morální bezúhonnost

-        dobrý zdravotní stav

-        organizační a řídící schopnosti

 

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

(přílohy přihlášky)

-        úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

-        přehled o průběhu předchozích zaměstnání

-        strukturovaný životopis v českém jazyce

-        koncepce dalšího rozvoje školy/školského zařízení (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce

-        výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

-        čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

-        čestné prohlášení o plné svéprávnosti

-        doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém

 

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh s označením KONKURS Základní školy Bystré a NEOTVÍRAT doručte na adresu: Město Bystré, nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré.  Přihlášky musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do středy 28. 2. 2023 do 14:00 hodin.

  

           


Archivováno 1. 3. 2023 8:00 Vytvořeno 1. 2. 2023 12:06

Počasí

Sobota Zataženo 23/14 °C
Neděle Oblačno 22/14 °C
Pondělí Zataženo 25/14 °C
Úterý Oblačno 32/16 °C